Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 

ZESPÓŁ BADAWCZY
PRZEOBRAŻEŃ METAFIZYKI W FILOZOFII WSPÓŁCZESNEJ


Cezary WODZIŃSKI, prof. dr hab.


Zespół powstał w roku 1995. Podstawowym zadaniem realizowanym w Zespole są szeroko zakrojone badania transformacji tradycyjnych kategorii, tropów oraz sposobów myślenia metafizycznego w filozofii współczesnej (ostatnie dekady XX wieku). Pytanie główne: w jakich postaciach - jawnych i skrytych - tradycyjna metafizyka przetrwała w czasach uchodzących za postmetafizyczne? Próba krytycznej weryfikacji postmetafizycznych diagnoz głoszących tzw. kres „metafizyki”, „historii”, „człowieka” etc. oraz wypracowania swoistego dyskursu transmetafizycznego, który zdolny byłby do poważnej dyskusji filozoficznej z tzw. postmodernizmem (postmetafizyką). W pierwszej fazie badania skoncentrowane były przede wszystkim na uchwyceniu przekształceń myślenia aksjologicznego i ontologicznego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zła w filozofii współczesnej. Efekty tych badań zamieszczone zostały przede wszystkim w pracy Światłocienie zła (1998), która była kontynuacją rozprawy Heidegger i problem zła (1994). W drugiej fazie ogólne ramy badań wyznacza perspektywiczny program badawczy, realizowany w Zespole od 1999 roku: projekt metafizyki apofatycznej (i odpowiednio: antropologii oraz ontologii apofatycznej). Najpoważniej zaawansowane dotychczas studia dotyczą antropologii apofatycznej. Jej zarys przedstawiony został w książce Św. Idiota. Projekt antropologii apofatycznej (2000). Pierwsze studia z zakresu ontologii apofatycznej zamieszczone zostały w zbiorze rozpraw Pan Sokrates. Eseje trzecie (2000).Zespół prowadzi stałą współpracę z Instytutem Nauk o Człowieku we Wiedniu oraz sporadycznie z kilkoma ośrodkami akademickimi w Niemczech i USA (m.in. wspólna z Commitee on Social Thought w University of Chicago organizacja dwóch międzynarodowych konferencji filozoficznych w 2000 i 2001).

Adres: Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pokój 106,
tel. 657 28 35, fax.: 826 78 23