Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 

ZAKŁAD TEORII
POZNANIA I FILOZOFII NAUKIProf. dr hab. Małgorzata CZARNOCKA – Kierownik Zakładu
Prof. dr hab. Włodzimierz ŁUGOWSKI
Prof. dr hab.  Zbigniew KRÓL

Współpracują:
dr Sebastian Bakuła, dr Andrzej Wilk, doktorant: mgr Mariusz Mazurek oraz

dr Andrzej Gecow

Od 2010 roku w skład Zakładu wchodzą trzy zespoły badawcze:

Zespół Filozofii Podstaw Nauki  
(kierownik: prof. Małgorzata Czarnocka, dr Anna Michalska, dr Sebastian Bakuła, dr Andrzej Wilk, mgr Mariusz Mazurek);
Zespół Hermeneutyki i Filozofii Matematyki  (prof. nadz. Zbigniew Król);
Zespół Filozofii Przyrody (kierownik: prof. dr Włodzimierz Ługowski).

Każdy z zespołów realizuje odrębny, cząstkowy projekt badawczy, każdy jest elementem tematu badawczemu całego Zakładu: FILOZOFIA POST-ANALITYCZNA A NAUKA.

Wszystkie trzy projekty realizowane przez trzy zespoły dotyczą poznania naukowego.  Ujmują one poznanie jako obiekt nie izolowany, a fundowany również przez czynniki pozaepistemiczne (społeczne, antropiczne, biologiczne, itd.). Podejmują też najrozleglej eksplikowaną problematykę wzajemnego fundowania rzeczywistości społecznej i kulturowej oraz nauki.

Projekt badawczy FILOZOFIA POST-ANALITYCZNA A NAUKA wychodzi z założenia głoszącego, że filozofia analityczna wyczerpuje obecnie swój potencjał w badaniu nauki, a ponadto jej środki są zbyt ograniczone z powodu restrykcyjnych założeń programowych, aby w obrębie tej filozofii można było podejmować i rozstrzygać wszystkie problemy dotyczące nauki, w tym te problemy, które są ważne poza filozofią (np. problem zmian cywilizacyjnych generowanych przez naukę). W związku z tym projekt badawczy ma na celu rozpoznanie i przeanalizowanie tych nieanalitycznych teoretycznych propozycji ujmujących naukę, które powstają w najnowszej filozofii, a także propozycji dawniejszych, które oferują niewykorzystany jeszcze potencjał, wart reaktywowania. Projekt badawczy stawia sobie za cel finalny wypracowywanie oryginalnych ujęć nauki, przynajmniej ujęć cząstkowych, tj. ujęć wytyczanych przez określone problemy i/lub przyjęte perspektywy.

W roku 2011 Zaklad opublikował tom prac pt. Archai. Filozofia a nauka. Oblicza obecności.      
W roku 2013 utworzył – rozwijając ideę tomu Archai – czasopismo (rocznik) Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne (strona internetowa: filozofiainauka.ifispan.waw.pl), po uzyskaniu zewnętrznych środków finansowych (grant NCRH). Misją czasopisma jest przedstawianie filozoficznych (także z elementami interdyscyplinarnymi, obecnymi m.in. w obrębie filozofii znaturalizowanej) koncepcji nauki proponowanych w różnych tradycjach filozoficznych, zestawianie różnych ujęć,  wypracowywanie ich syntez i oczywiście proponowanie nowych sposobów filozoficznego ujmowania nauki.

Adres: Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
ul. Nowy Świat 72, pokój 105
00-330 Warszawa
tel. (22) 657 27 65, fax. 826 78 23