Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 

ZESPÓŁ
BADANIA WARUNKÓW ŻYCIA I SPOŁECZNYCH PODSTAW ZDROWIA


Antonina OSTROWSKA, prof. dr hab. - kierownik Zepołu

Dr hab. Barbara GĄCIARZ, prof. nadzw.


Zespół prowadzi badania zmian warunków życia i społecznych podstaw zdrowia w Polsce. Narastające z rozwojem gospodarki rynkowej rozwarstwienie społeczne w różnych wymiarach poziomu i jakości życia jest analizowane w szerokim kontekście uwarunkowań ekonomicznych i społeczno-politycznych. Zakres rozwijanych badań obejmuje zmiany i czynniki warunkujące poziom, jakość i style życia. W dorobku Zespołu znajdują się także wieloaspektowe badania panelowe nad niepełnosprawnością w Polsce, przeprowadzone w roku 1993 i 2000. Zaowocowały one wieloma publikacjami i ekspertyzami dla polityki społecznej. Z ostatnich prac z tej dziedziny należy wymienić: A. Ostrowska, J. Sikora, B. Gąciarz Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych (Warszawa 2001, sponsorowane przez Instytut Człowieka we Wiedniu) oraz J. Sikorska (red.) Społeczne problemy osób niepełnosprawnych (Warszawa 2002). W 2004 roku Zespół zrealizował projekt badawczy, finansowany przez Komitet Badań Naukowych, „Zdrowie, nierówności społeczne, dezintegracja społeczna”. Celem badań była identyfikacja enklaw biedy w Warszawie. Prowadzone obecnie prace dotyczą głównie czterech tematów: (i) relacje między stylem życia Polaków a poziomem zdrowotności: społeczne czynniki warunkujące zachowania prozdrowotne (A. Ostrowska); (ii) nierówności materialne oraz społeczna percepcja reform systemowych po 1989 roku (J. Sikorska); (iii) wpływ procesu instytucjonalizacji samorządności lokalnej na warunki życia mieszkańców (B. Gąciarz). W ramach międzynarodowego projektu „Santé, Inegalités, Ruptures Sociales” Zespół prowadzi współpracę z francuskimi ośrodkami naukowymi (z Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS, Institut National d’Études Démographiques – INED) w zakresie porównawczych badań nad biedą w Warszawie i w Paryżu.

Adres: Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
00–330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pokój 237,
tel.65 7–27–74, fax: 826–78–23