Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 

ZESPÓŁ
STUDIÓW NAD METODAMI I TECHNIKAMI BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH


Kierownik: Henryk DOMAŃSKI, prof. dr hab.

dr hab. Paweł B. SZTABIŃSKI, prof. nadzw.
dr hab. SZTABIŃSKI Franciszek, prof. nadzw.
FILIPKOWSKI Piotr, dr

Zespół zajmuje się analizą doskonalenia narzędzi badawczych, metodologią i opracowywaniem danych. Aktualne zadania członków zespołu obejmują: (i) analizę zalet i wad różnych technik zbierania danych – od metody klasycznego sondażu po CATI i CAPI, (ii) badanie tak zwanych jednostek niedostępnych i ich wpływu na jakość danych, (iii) analizy tak zwanego wpływu ankietera na wyniki pomiaru, (iv) analizę wpływu błędów popełnianych w trakcie przygotowywania narzędzi i prowadzenia badań na wyniki analiz, (v) studia nad technikami analiz statystycznych i programami komputerowymi pod kątem ich zastosowania do analizy problemów socjologicznych.
Prowadzona jest również na bieżąco bibliografia publikacji dotyczących metodologii w Polsce. W pracy zespołu wykorzystuje się wyniki badań terenowych przeprowadzonych przez Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych. Członkowie Zespołu należą do zespołu redakcyjnego czasopisma „Ask. Społeczeństwo, Badania, Metody”, wydawanego od 1995 roku przez IFiS PAN, które pozostaje jedynym czasopismem z zakresu metodologii badań socjologicznych w Polsce. Wśród publikacji książkowych należy wymienić pracę zbiorową pod red. H. Domańskiego, K. Lutyńskiej i A. Rostockiego, Spojrzenie na metodę (Warszawa 2000); Podręcznik ankietera pod red. Z. Sawińskiego, P. Sztabińskiego i F. Sztabińskiego (Warszawa 2000) oraz pracę zbiorową pod red. P. Sztabińskiego, F. Sztabińskiego i Z. Sawińskiego Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych (Warszawa 2004).

Adres: Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pokój 116,
tel. 657 28 34, fax.: 826 78 23