Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 


W dniu 15 marca 2013 r. profesor Marcin Pałys, JM Rektor UW oraz profesor Andrzej Rychard, Dyrektor IFiS PAN podpisali porozumienie tworzące

Centrum
Zaawansowanych Badań Humanistycznych i Społecznych

przez Wydział Filozofii i Socjologii UW oraz IFiS PAN. W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli profesor Mirosława Marody, Wice-prezes PAN oraz profesor Krzysztof Koseła, Dziekan WFiS UW. Utworzenie Centrum otworzy drogę do budowy znaczącego w skali międzynarodowej ośrodka naukowego.