Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 

BIBLIOTEKA

Kierownik biblioteki - mgr Aleksandra Łabuńska
Adres: 00-047 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 3
tel. (22) 55-23-708 (wypożyczalnia)
(22) 55-23-704 (kierownik biblioteki)
strona domowa: http://www.ifispan.waw.pl/bibfis


Związek Zawodowy Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek "Bibliotekarze Polscy"
Organizacja Międzyzakładowa Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 3 lok. 18
00-047 Warszawa
tel. 793-971-519
bibliotekarze.wfis@gmail.com
www.zzbp.org/warszawa
http://portalinformacyjny.uw.edu.pl/pracownik/zwiazki-zawodowe


Ustanowiona w 1956 r., zlokalizowana w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 3, działa w połączeniu z Biblioteką Wydziału Filozofii i Socjologii UW oraz Biblioteką Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Jedyny to przypadek w kraju racjonalnego połączenia wysiłków różnych instytucji naukowo-edukacyjnych na rzecz tworzenia zasobnego zaplecza bibliotecznego dla badań naukowych i dydaktyki. Dzięki tym wspólnym wysiłkom powstał i wciąż się rozwija najzasobniejszy, w opinii wielu czytelników, księgozbiór z dziedziny filozofii i nauk społecznych w kraju. Mimo formalnych odrębności stanowi on jeden zbiór polskiej i zagranicznej literatury, gromadzonej z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb użytkowników Biblioteki. Z tej racji biblioteka pełni nieformalnie funkcje centralnej biblioteki w dziedzinie filozofii i socjologii.

Szacunkowo dwie trzecie zbiorów bibliotecznych stanowią publikacje zagraniczne, głównie w języku angielskim, niemieckim i francuskim. W zbiorach bibliotecznych przeważają publikacje powojenne. Niemały jest jednak zbiór druków dziewiętnastowiecznych. W grupie zbiorów starszych wyjątkowo cennym jest księgozbiór Kazimierza Twardowskiego z jego lwowskiej domowej biblioteki. W kolekcji zbiorów specjalnych z najcenniejszy uznaje się zespół archiwaliów, w tym korespondencja, Kazimierza Twardowskiego, twórcy Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. W zbiorach Biblioteki znajdują się też archiwalia Marii i Stanisława Ossowskich, Janiny i Tadeusza Kotarbińskich, Mieczysława Wallisa oraz Sergiusza Hessena. Ze zbiorów tych wielokrotnie korzystali nie tylko polscy, lecz także zagraniczni historycy filozofii i socjologii polskiej, znajdując ciekawe materiały źródłowe.

Ze względu na obecność w zbiorach bibliotecznych szczególnie cennych kolekcji oraz względną ich dziedzinową zasobność Biblioteka Instytutu Filozofii i Socjologii PAN została zaliczona decyzją Ministra Kultury i Sztuki z 1998 r. do grupy bibliotek współtworzących narodowy zasób biblioteczny. Fakt ten potwierdza wysoką rangę Biblioteki IFiS PAN w krajowym systemie biblioteczno-informacyjnyym.

Komputeryzację zbiorów rozpoczęto w 1991 roku. W 1996 r. wspólnie z 20 innymi bibliotekami PAN przystąpiono do wdrażania bibliotecznego sytsemu komputerowego HORIZON.Katalog on-line zbiorów  bibliotecznych dostepny w Internecie liczył na dostępny w Internecie liczył na koniec 2003 r. 44.621 rekodów bibliograficznych oraz dostępny w Internecie liczył na kniec 2003 r. 44.621 rekodów bibliograficznych oraz 55.572 rekody egzemplarza. W ostatnim roku rozpoczeto tworzenie pełnotekstowej bazy prac dyplomowych: magisterskich i doktorskich, dostępnej w Internecie z zachowaniem określonych wymogów udostępnianiia. Katalog on-line jest dostępny w Internecie pod adresem: www.ifispan.waw.pl/bibfis. Biblioteka zapewnia swoim użytkownikom dostęp on-line do zagranicznych pełnotekstowych baz takich, jak: EBSCO EIFL Direct, PROQUEST oraz do wielu tytułów bieżących czasopism zagranicznych.

Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać na miejscu w czytelniach wszyscy zainteresowani czytelnicy. W 2003 r. z 3 czytelni skorzystało 38.500 osób, którym udostępniono 107.686 wol. książek, 15.534 wol. czasopism oraz 18 jednostek zbiorów specjalnych.

Z wypożyczalni miejscowej natomiast korzystać mogą upoważnieni użytkownicy:: oprócz studentów i pracowników jednostek organizacyjnych również studenci i pracownicy Collegium Civitas, Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN, Ośrodka Studiów Społecznych przy IFiS PAN, Instytutu Psychologii PAN, Instytutu Studiów Politycznych PAN, CEBOS oraz biblioteki krajowe i zagraniczne. W 2003 r. w wypożyczalni miejscowej było zarejestrowanych 4.672 czytelników indywidualnych oraz 139 bibliotek; korzystającym z tej formy udostępniania zbiorów wypożyczono do domu 91.445 wol. książek.

Na koniec 2003 r. zbiory połączonych bibliotek liczyły - 182.267 wol. książek; 41.937 wol. czasopism; 15.228 jedn. zbiorów specjalnych;  bieżąco kompletowano 321 tyt. czasopism, w tym  - 151 tyt. czasopism polskich i 169 tyt. czasopism zagranicznych.