Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 

PROJEKTY
BADAWCZEProjekty finansowane przez MNiSW

Narodowy Programu Rozwoju Humanistyki

(1) Badania ‘rozumiejące’ stylu życia: digitalizacja – archiwizacja – rewizyta metodologiczna. Pilotażowy projekt Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN - dr Piotr Filipkowski.

(2)
Warszawska szkoła historii idei i jej znaczenie w humanistyce polskiej - dr hab. Andrzej Gniazdowski, prof. nadzw.

(3) Przygotowanie do wydania książki dr hab. Andrzeja Ledera „The Transformation of Myths, or Living in the Time of Decline” - dr hab. Andrzej Leder, prof. nadzw.

(4) Corpus Philosophorum Polonorum - prof. dr hab. Mikołaj Olszewski.

(5) Aporie samowiedzy - prof. dr hab. Robert Piłat.

(6) Polski kartezjanizm - historia i perspektywy współczesne - dr Wojciech Starzyński.

(7) Filozofia o nauce. Dywersyfikacja tradycji i koncepcji - prof. dr hab. Małgorzata Czarnocka.

(8) Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN - dr hab. Hanna Palska.

(9) Filozofia 2.0. Diagnozy i strategie - dr hab. Maciej Soin, prof. nadzw.

(10) Inspiracje arystotelesowskie w myśli polskiej późnego Renesansu. Edycje tekstów - dr hab. Danilo Facca, prof. nadzw.

(11) Dzieje polskiej psychoanalizy w kontekście kulturowym, literackim, polityczno-społecznym (1900-2013) - prof. dr hab. Paweł Dybel.

(12) Społeczna antropologia pustki - Polska i Ukraina po II wojnie światowej - dr Anna Wylegała.

(13) Strategie przetrwania Żydów podczas okupacji w Generalnym Gubernatorstwie, 1942-1945 - prof. dr hab. Barbara Engelking.

(14) Tłumaczenie i wydanie w postaci elektronicznej monogramii Małgorzaty Czarnockiej Droga do koncepcji prawdy symbolicznej - prof. dr hab. Małgorzata Czarnocka.

Mobilność Plus

(1) Nowe podejście do analiz relacji między demokracją i zaufaniem: Porównanie krajów europejskich z zastosowaniem metod ilościowych i jakościowych - mgr Marta Kołczyńska

(2) Wzory użytkowania czasu a nierówności społeczne w różnych uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych. Analiza porównawcza danych z badań budżetu czasu w Polsce i w wybranych państwach Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej - mgr Ewa Jarosz


Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki 

MAESTRO

(1) Polski Survey Panelowy, POLPAN 1988-2013: struktura i ruchliwość społeczna - prof. dr hab. Kazimierz M. Słomczyński.

(2) From school to work: indywidualne i instytucjonalne wyznaczniki kształtowania się ścieżek karier edukacyjno-zawodowych młodych Polaków - prof. dr hab. Henryk Domański.

 SONATA/SONATA BIS
(1) Instytucjonalny i indywidualny wymiar religijności osób "LGBT w Polsce - dr Dorota Hall.

(2) Reakcje społeczne wobec polskich emigrantów ekonomicznych północnej Anglii po 2004 roku - dr Rafał Smoczyński.

(3) Dylematy kooperacji w warunkach zróżnicowania statusowego - dr Zbigniew Karpiński.

(4) Kto wygrywa a kto przegrywa w parlamentarnych wyborach: Od formalnej teorii do analiz empirycznych - dr Joshua K. Dubrow.

(5) Wokół reformy rolnej 1944-1948: doświadczenie i pamięć społeczna - dr Anna Wylegała.

(6) Przedsiębiorstwa imigranckie w Polsce. Etniczność jako skrypt kulturowy, strategia maksymalizacja zysku oraz jako bariera działalności gospodarczej imigrantów - dr Katarzyna Andrejuk.

(7) Implikacje wybranych aspektów teorii ewolucji dla problemu definiowania życia - dr Krzysztof Chodasewicz.

Projekty własne/OPUS

(1) John Wyclif i jego traktat O czasie - dr Włodzimierz Zega.

(2) Doświadczenia na rynku pracy a ryzyko bezrobocia i szanse powrotu do pracy w latach 1988-2008: Integracja analizy ilościowej i jakościowej - dr Irina Tomescu-Dubrow.

(3) Przemiany intuicyjnych podstaw matematyki a historyczna zmienność wiedzy matematycznej. Geneza pojęć infinitarnych w geometrii euklidesowej oraz proces konstytucji platonizmu matematycznego jako przyczyna powstania nauki nowożytnej - dr hab. Zbigniew Król, prof. nadzw.

(4) Myśl polska XV wieku dotycząca kontraktu obrotu rentą i innych zagadnień etyki gospodarczej. Edycje tekstów - dr Marcin Bukała.

(6) Wpływ katolicyzmu na postawy i zachowania polskich przedsiębiorców - dr Rafał Smoczyński.

(7) Losy mienia żydowskiego w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych, 1939-1950 - prof. dr hab. Barbara Engelking.

(8) Nowe tłumaczenie "Metafizyki" Arystotelesa z oryginalnego języka starogreckiego na język polski. - dr hab. Jan Bigaj.

(9) Kategoria traumy a przemiany teoretycznej myśli europejskiej XX wieku - dr hab. Andrzej Leder, prof. nadzw.

(10) Idea Europy i myśl filozoficzno-polityczna we współczesnej Hiszpanii - dr hab. Danilo Facca, prof. nadzw.

(11) Teoria mechanizmów reprezentacyjnych - dr Marcin Miłkowski.

(12) Badanie strategii retorycznych w dialogu - dr hab. Katarzyna Budzyńska, prof. nadzw.

(13) Wpływ spuścizny feudalnej oraz funkcje współczesnych elit post-szlaecheckich w kształtowaniu modelu obywatelstwa w Polsce - dr Rafał Piotr Smoczyński.

(14) Wzory jedzenia, style życia a stratyfikacja społeczna: perspektywa porównawcza - prof. dr hab. Henryk Domański.

(15) Neuroetyka a Tomasz z Akwinu. O użyteczności filozofii średniowiecznej we współczesnych debatach etycznych - dr Piotr Lichacz.

(16) Dynamika potrzeb, interesów i wartości a konflikty i konsens społeczny w procesach stanowienia demokracji rynkowej: Polacy 1980-2010 w perspektywie "długiego trwania" - prof. dr hab. Władysław Adamski.

(17) Edycja pierwszej księgi komentarza Henryka Tottinga z Oyty do „Sentencji” Piotra Lombarda-  dr Andrzej Dumała.

(18) Fenomenologia polityczna w Niemczech - dr hab. Andrzej Gniazdowski, prof. nadzw.

(19) Luksusowa bieda. Społeczno-moralne konteksty konsumpcji - dr hab. Urszula Jarecka, prof. nadzw.

(20) Praktyki posługiwania się pieniędzmi w bliskich relacjach w młodych gospodarstwach domowych - dr Marta Olcoń-Kubicka

Projekty międzynarodowe (niewspółfinansowane)/HARMONIA
 
(1) Przygotowanie realizacja i upowszechnianie wyników badania ""Europejski Sondaż Społeczny", VI edycja - dr hab. Paweł Sztabiński, prof. nadzw.

(2) Wartości demokratyczne a zachowania protestacyjne: harmonizacja danych, porównywalność pomiaru i modelowanie wielopoziomowe w perspektywie międzykrajowej – prof. dr hab. Kazimierz M. Słomczyński.

Projekty promotorskie/PRELUDIUM

(1) Społeczne i przestrzenne uwarunkowania profilaktyki ginekologicznej kobiet - prof. dr hab. Antonina Ostrowska.

(2) Ukryte struktury czasu. Kultura, praca i  czas w Afryce Saharyjskiej - prof. dr hab. Elzbieta Tarkowska.

(3) Ponadindywidualne uwarunkowania "talentu" oraz kulturowe źródła ich pomijania - mgr Piotr Szenajch.

(4) Ucieleśnienie poznania muzycznego - mgr Jakub Ryszard Matyja.

(5) Uzasadnienia teorii sprawiedliwości: dziedzictwo Rawlsa - mgr Sebastian Jerzy Szymański.

(6) Bycie tatą wobec nowych wzorców ojcostwa. Ojcostwo w życiu codziennym w kontekście społeczno-instytucjonalnym w społeczeństwie polskim na początku XXI wieku - mgr Katarzyna Maria Suwada.

(7) Tworzenie przestrzeni biura. Narracje, obrazy, wyobrażenia (http://tworzeniebiura.edu.pl) - mgr Karolina Julia Dudek.

(8) Nowe podejście do analiz relacji między demokracją i zaufaniem: Porównanie krajów europejskich z zastosowaniem metod ilościowych i jakościowych - mgr Marta Kołczyńska.

(9) Orientacje temporalne i wzory użytkowania czasu a nierówności społeczne - mgr Ewa Jarosz.

(10) Nauki behawioralne w prawie - zastosowania, filozoficzne implikacje, kontrowersje - dr Magdalena Małecka.

ETIUDA

(1) Dorota Woroniecka-Krzyżanowska - finansowanie stypendium doktorskiego 

(2) Olena Yaskorska - Structures of Dialogue in Debate and Financial Discourse: Modelling an 'Ore' for Argument Mining (Struktury dialogowe w debacie i dyskursie finansowym: Modelowanie "kruszcu" dla wydobywania argumentów).

FUGA

(1) Twórczość Zygmunta Baumana w kontekście współczesnych teorii kultury - dr Dariusz Brzeziński.

(2) Poznawanie jako wewnętrzne modelowanie. Rola pojęcia modeli i symulacji wewnętrznych w filozoficznych i kognitywistycznych koncepcjach poznania - dr Paweł Gładziejewski.


Projekty badawcze finansowane przez inne poza MNiSW podmioty/instytucje krajowe

(1) Postawy w stosunku do osób niepełnosprawnych - 20 lat później - prof. dr hab. Antonina Ostrowska. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

(2) Mobilność studentów i pracowników uczelni - dr Rafał Smoczyński, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (http://www.fss.org.pl/mobility)


Projekty badawcze finansowane przez instytucje zagraniczne


(1) Porozumienie między Axel Springer a IFiS PAN na wydawanie Studia Logica. Prof. dr hab. Jacek Malinowski. Springer Science+Business Media B.V.

(2) Warsaw Summer School in Social Sciences. Prof. dr hab. Kazimierz M. Słomczyński. Ohio State University. (Odbywa się w terminie 15 czerwca do 15 lipca).

(3) Cross-National Studies: Interdisciplinary Research and Training Program (CONSIRT). Program IFiS PAN we wspólpracy z Departments of Sociology and Politucal Science of the Ohio State University. Prof. dr hab. Kazimierz M. Słomczyński.
Więcej na stronie http://consirt.osu.edu/