Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 

ZAKŁAD FILOZOFII
NOWOŻYTNEJ I WSPÓŁCZESNEJdr hab. Sławomir Mazurek, prof. nadzw.  - Kierownik

dr hab. Danilo Facca, prof. nadzw. 
dr hab. Maciej Soin, prof. nadzw.
Dr Przemysław Parszutowicz
Dr Wojciech Starzyński

Zakład powstał w 2003 roku w wyniku połączenia Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej oraz Zakładu Historii Filozofii Współczesnej. Celem Zakładu jest kontynuowanie badań w zakresie nowożytnej myśli filozoficzno-społecznej i filozofii współczesnej. Profil tematyczny Zakładu jest dość szeroki i obejmuje badania nad europejską filozofią czasów nowożytnych i współczesnych (Niemcy, Anglia, Francja, Włochy, Hiszpania, Polska i Rosja), w tym również badania nad samą ideą Europy i nad recepcją różnych nurtów myśli europejskiej w Polsce. Uwzględniane są zagadnienia z filozofii ścisłej (metafizyka, filozofia religii i epistemologia), jak i z filozofii politycznej. Obecnie w skład Zakładu wchodzą dwa zespoły: Zespół Filozofii Polityki (kierowany przez prof. E. Górskiego) oraz Zespół Badań nad Filozofią Nowożytną (kierowany przez doc. Danilo Facca), prowadzone są przygotowania do utworzenia Zespołu Wybranych Zagadnień Filozofii Współczesnej. W ramach Zakładu podejmowane są następujące tematy badawcze: (1) historia i teoria transcendentalizmu niemieckiego oraz metodologia nauk humanistycznych; (2) neokantowska „logika nauk o kulturze”, rozumiana jako logika transcendentalna; (3) Wittgenstein, neokantyzm, brytyjska filozofia analityczna oraz zastosowanie filozofii lingwistycznej w etyce i naukach społecznych, zwłaszcza w socjologii; (4) metafizyka nowożytna (Kartezjusz) i jej wpływy na filozofię współczesną, zwłaszcza fenomenologię francuską; (5) historia filozofii w epoce wczesnonowożytnej, ze szczególnym uwzględnieniem recepcji filozofii starożytnej w wersji humanistycznej i renesansowej; (6) polska neoscholastyka XVII i XVIII wieku na tle scholastyki europejskiej epoki baroku w jej różnych wariantach konfesyjnych, ze szczególnym uwzględnienie metafizyki i logiki; (7) historia rosyjskiej filozofii i myśli społecznej XIX i XX wieku, szczególnie tzw. rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego i jego powiązań z myślą zachodnią; (8) najnowsza historia idei – studia nad przeobrażeniami koncepcji historiozoficznych w II połowie XX wieku; (9) idea Europy we współczesnej, zwłaszcza hiszpańskiej i polskiej myśli filozoficzno-politycznej.

W Zakładzie prowadzona jest redakcja i sekretariat czasopisma „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, które od 2010 roku ukazywać się będzie także w wersji elektronicznej (www.ahf.ifispan.pl).

Adres: Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
ul. Nowy Świat 72, pokój 118
00-330 Warszawa
tel. 657 27 31, fax. 826 78 23