Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 

GĄCIARZ Barbara


Dr hab., prof. nadzw. Barbara Gąciarz jest adiunktem w Zespole Badania Warunków Życia i Społecznych Podstaw Zdrowia Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie oraz w Katedrze Socjologii i Psychologii Pracy i Organizacji Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych AGH w Krakowie.

Główne zainteresowania i przedmiot badań: Przedmiotem jej zainteresowań jest socjologia ekonomiczna zogniskowana wokół zagadnień upodmiotowienia aktorów społecznych, transformacji przedsiębiorstw i instytucji ekonomicznych w krajach postkomunistycznych, systemu reprezentacji interesów, dialogu społecznego oraz przekształceń w funkcjonowaniu administracji publicznej w Polsce. Osobnym nurtem jej zainteresowań badawczych jest instytucjonalna problematyka niepełnosprawności w Polsce.

Wybrane publikacje

Książki:

    * Razem z A. Ostrowska, W. Pańków: Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich. Uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń. Wydawnictwo IFiS PAN 2008 ss. 205.
    * Instytucjonalizacja samorządności. Aktorzy i efekty. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2004, ss.340 - tutaj kwestionariusz
    * Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Współautorzy: Antonina Ostrowska, Joanna Sikorska, Wyd. ISP Warszawa 2001r. ss.193

    * Dialog społeczny po polsku - fikcja czy szansa. Współautor: W. Pańków, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001, ss.170

    * Rozpad bastionu? Związki zawodowe w gospodarce prywatyzowanej. Współautorzy: J.Gardawski. B.Gąciarz, A.Mokrzyszewski, W.Pańków. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa1999, ss. 285

    * Przekształcenia przedsiębiorstw przemysłowych. Strategie - aktorzy - efekty. Książka. Współautor: W. Pańków. Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 1997, ss.156

Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych:

    * Klimat społeczny w polskich zakładach pracy: Tendencje i rezultaty transformacji ustrojowej. W: "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (101)2000 Warszawa, str. 23-39.
    * Stosunki pracy w Polsce: Od społecznego partnerstwa do oświeconego paternalizmu, artykuł, część I i II. Współautor. Część I "Master of Bisness Administration" nr 2 (43), marzec, kwiecień 2000, str. 20-28. Część II MBA, nr 3(44), maj-czerwiec 2000, str. 41-45.
    * Transformacja po ukraińsku. W: Polska i Ukraina w procesie przemian. J.Kulpińska (red.). Współautor: W.Pańków. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2000r. s.83-100.
    * Stosunki pracy w Polsce: od społecznego partnerstwa do oświeconego paternalizmu. W: Jak żyją Polacy. H. Domański, A. Ostrowska, A. Rycharda (red.). Współautor: W.Pańków. Wydawnictwo IFiS  PAN, Warszawa 2000, str. 153-183.
    * Industrial Relation in Poland: from social partnership to enlightened paternalism? Współautor: W.Pańków. W: Poland into the New Millennium. George Blazyca and Ryszard Rapacki (eds). Edward Elgar Publishers, Glesgow, 2001 r.s.72-91.
    * Arbeitsbeziehungen in Polen: weg von der sozialpartnerschaft hin zum aufeklarten parternalismus? Współautor: W. Pańków. Institut fur Sozial – und Wirtschaftswissenschaften d. Kammer fur Arbeiter und Angestellte fur Oberosterreich, Nr. 1/01, Linz, April 2001, s.103-125.
    * Osoby niepełnosprawne w świecie instytucji. W: J. Sikorska (red.) Społeczne problemy osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002, s. 65-92
    * Nowe technologie informatyczne: Szanse i wyzwania dla edukacji. W: L. H. Haber (red.) Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego: dylematy cywilizacyjno-kulturowe. Kraków 2002. BG AGH, s. 523-527.
    * Dialog społeczny w Polsce w okresie adaptacji polskiej gospodarki do wymogów Unii Europejskiej. Współautor: W.Pańków. Master of Business Administration nr 6(59). Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, listopad-grudzień, Warszawa 2002.
    * Niezamierzone efekty instytucjonalizacji samorządności wojewódzkiej i powiatowej. Bilans pierwszej kadencji. W: J.Gardawski, J.Polkowska-Kujawa (red.) Globalizacja. Gospodarka. Praca. Kultura. Szkoła Główna Handlowa Warszawa 2003, s. 149-171.
    * Podejście instytucjonalne do problemów osób niepełnosprawnych, w pracy zbiorowej Potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych w Polsce (wyniki badań i system monitorowania). Współautor W. Pańków. Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Zarządzania. Szkoły Wyższej. Warszawa 2003, s. 101-109.
    * (Razem z Pańków W.) Prospects of Consensus Democracy Development in Post-Com­munist Countries (the Case of ). W: Changing Diversities: Vectors, Dimensions and Context of Post-Communist Transformation. Ed. O. Kutsenko, S. Babenko. Kharkiv Natio­nal University Publishers. Kharkiv 2004 s. 284–307.

    * (Razem z  Pańków W.): Prospects of Consensus Democracy Development in Post-Communist Countries (the Case of Poland). W: Changing Diversities: Vectors, Dimensions and Context of Post-Communist Transformation. Ed. O. Kutsenko, S. Babenko. Kharkiv Natio­nal University Publishers. Kharkiv 2004 s. 284–307.
    * (Razem z  Pańków W.). Konsensusnaja demokratija i političeskij rynok v Pol’še. W: Postkommunističeskije transformacii: vektory, izmerenija, soderžanije. Pod red. O. D. Ku­cenko. Izd-vo pri Char’kovskom universitete. Char’kov 2004 s. 328–354.

Kontakt

e-mail: bgoncia@poczta.onet.pl