Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 

ZAKŁAD LOGIKI
I KOGNITYWISTYKI


Pracownicy:

Prof. dr hab. Jacek Malinowski (kierownik), jacekm@umk.pl

Prof. dr hab. Szymon Wróbel  wrobelsz@gmail.com

Dr  hab. Katarzyna Budzynska, budzynska.argdiap@gmail.com

Dr hab. Marcin Miłkowski, Marcin.Milkowski@ifispan.waw.pl

Dr Joanna Klimczyk, jklimczyk@ifispan.waw.pl

Dr Paweł Gładziejewski (proj. bad. FUGA) pawel_gla@o2.pl
 

Kierunki badań Zakładu: logika, teoria argumentacji, retoryka, kognitywistyka, teoria umysłu, normatywność.

Badania i dokonania pracowników Zakładu:

JACEK MALINOWSKI
  prowadzi badania w dziedzinie logiki i pragmatyki logicznej. Kieruje jako redaktor naczelny czasopismem logicznym „Studia Logica”. „Studia Logica”, założone przez Kazimierza Ajdukiewicza w 1953 roku, jest własnością IFiS PAN. Wydawane jest przez wydawnictwo Springer. „Studia Logica” znajduje się w bazie Journal Citation Report.
Od 2003 „Studia Logica” organizuje co rok międzynarodowe konferencje dotyczące najważniejszych tematów badań logicznych. Do 2013 miało miejsce 12 takich konferencji. Więcej o „Studia Logica” na stronie czasopisma   i na stronie wydawcy.
Pracuje również w Katedrze Logiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

SZYMON WRÓBEL 
prowadzi badania mieszczące się w zakresie szeroko pojętej kognitywistyki zmierzającej do wyjaśniania zachować społecznych człowieka. Tematy jego prac badawczych z ostatnich lat to: Ewolucja dyspozycji do zachowań kooperacyjnych a komunikacja symboliczna (2013), Ryzyko i kooperacja. Niepewność dotycząca zachowań innych osób (2012), Rodzaje pamięci w świetle współczesnych badań psychologicznych i neurologicznych (2011), Fenomenologiczne a kognitywne rozumienie języka (2010), Specyfika wyjaśnienia ewolucyjnego powstania gramatyki moralnej w ujęciu Marca D. Hausera (2009), Zawiść z perspektywy teorii gier (2008), Granice modularności. Przypadek modułu poznania społecznego (2007).

KATARZYNA BUDZYŃSKA
zajmuje się formalną analizą komunikacyjnych procesów argumentacji, dialogu i perswazji. Kieruje grupą badawczą ZeBRaS oraz należy do zespołu ARG:dundee. Jej artykuły zostały opublikowane w czasopismach takich jak Fundamenta Informaticae czy Synthese. Budzyńska koordynuje także działalność inicjatywy ArgDiaP.

MARCIN MIŁKOWSKI
zajmuje się filozofią kognitywistyki (prowadzi ogólnopolskie seminarium w IFiS PAN na ten temat), w szczególności teorią wyjaśniania obliczeniowego (Explaining the Computational Mind), MIT Press, Cambridge, Mass. 2013), rolą reprezentacji w procesach poznawczych i mechanistycznym ujęciem wyjaśniania. Członek sieci koordynacyjnych VII Programu Ramowego (EuCogIII i SINTELNET). Z Robertem Poczobutem zredagował Przewodnik po filozofii umysłu (W.A.M., Kraków 2012); wraz z Konradem Talmontem-Kamińskim organizuje cykliczne warsztaty w Kazimierzu Dolnym poświęcone naturalizmowi w filozofii.

JOANNA KLIMCZYK
zajmuje się  filozofią praktyczną, a w szczególności problematyka normatywności. Obecnie realizuje projekt podoktorski “Companions in normativity” w zespole Prof. Tadeusza Szubki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego poświęcony analizie normatywności w moralności i języku, w którym proponuje jednolite ujęcie normatywności w filozofii praktycznej i teoretycznej i broni pewnej odmiany celowościowej teorii normatywności. Od 2010 roku jest wykładowcą w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN. 


Adres: Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pokój 225,
tel. 657 28 28, fax.: 826 78 23