Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
From School to Work
 
Wersja Angielska
 
 

OSTROWSKA
Antonina, prof. dr hab.

Antonina Ostrowska od roku 1993 do roku 2012 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds.naukowych w Instytucie Filozofii i Socjologii  PAN, jest kierownikiem Zespołu Badania Warunków Życia i Społecznych Podstaw Zdrowia

Główne zainteresowania i przedmiot badań: socjologiczne aspekty zdrowia, choroby i niepełnosprawności. W latach 1992-1995 była głównym autorem, kierownikiem naukowym i koordynatorem  serii interdyscyplinarnych badań nad niepełnosprawnością w Polsce, opublikowanych  w postaci XIV  tomów problemowych. Realizowała także prace badawcze z zakresu  społecznych aspektów śmierci i umierania, nierówności społecznych w sferze zdrowia i  związku stylu życia ze zdrowiem (1995, 1999).

Wykształcenie i przebieg pracy naukowej:
1960 -1965 -  Studia na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek socjologia).
1965 - Praca  magisterska  na Wydziale  Filozofii  UW: Ruchliwość społeczna i jej korelaty.
Promotor : Prof. .dr Włodzimierz Wesołowski.
1972 - Praca doktorska  w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN: "Społeczne warunki pracy lekarzy przemysłowych: Konflikt między produkcją a zdrowiem". Promotor  Prof. .dr Magdalena Sokołowska.
1991- Rozprawa  habilitacyjna  na Wydziale  Socjologii  Uniwersytetu Warszawskiego:"Śmierć w doświadczeniu  jednostki i społeczeństwa".
2000 - Tytuł profesora nauk humanistycznych.

Wybrane publikacje
       Książki:

    * "Problemy zdrowia i opieki lekarskiej w opiniach społeczeństwa polskiego". Ossolineum, Wrocław 1975, s.175.
    * "Socjologia kalectwa i rehabilitacji. Wybrane problemy" (wraz z M. Sokołowską). Ossolineum, Wrocław 1976,s.132.
    * "Health, Medicine and Society" ( redakcja, wraz z M.Sokołowską i J. Hołówką). D.Reidel Publishing Company, Dodrecht, Boston, PWN, Warszawa 1976, s.516.
    * "Zdrowie i społeczeństwo" (redakcja, wraz z M.Sokołowską i J.Hołówką). PWN, Warszawa 1977, s. 564.
    * "Elementy kultury zdrowotnej społeczeństwa polskiego". OBOP i SP, Warszawa 1981, s.115.
    * "Postawy społeczeństwa polskiego wobec niepełnej sprawności". OBOPiSP ,Warszawa 1981, s. 93.
    * "Wstęp do socjologii medycyny" (redakcja). IFiS PAN, IS UW, Warszawa, 1990, str 186.
    * "Śmierć i umieranie". Alma Press, Warszawa 1991, s. 128.
    * " Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa" (wyd I). Wydawnictwo IFiS PAN, 1991, s. 228.
    * "Sytuacja ludzi niepełnosprawnych w Polsce" (wraz z J.Sikorską i Z. Sufinem).Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1994, s.175.
    * "Niepełnosprawni w społeczeństwie". Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1994, s.113.
    * "Badania nad niepełnosprawnością w Polsce". Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1994, s.112.
    * "Stan rehabilitacji i potrzeby rehabilitacyjne osób o poszczególnych rodzajach niepełnosprawności" (redakcja, wraz z J.Kiwerskim). Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1994, s. 309.
    * "Niepełnosprawność na wsi" (redakcja, wraz z W.Piątkowskim). Wydawnictwo IFiS PAN , Warszawa 1994, s.155.
    * "Prywatne życie z niepełnosprawnością" (wraz z J.Sikorską). Numer specjalny Pracy Socjalnej, 1996, nr 1.
    * "Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji" (wraz z J.Sikorską).Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1966, s 203.
    * "Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa" (wyd. II). Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1997, s237
    * "Problemy niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym" (redakcja, wraz z B.Szczepankowską. Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 1998, s.220.
    * "Style życie i zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia". Wydawnictwo IFiS PAN,. Warszawa 1999, s. 220.
    * "Jak żyją Polacy" (redakcja, wraz z H.Domańskim i A.Rychardem). Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2000, s.457.
    * "Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach 90-tych" (wraz z J.Sikorską i B.Gąciarz). Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001.
    * "Seks po polsku" (razem z Izdebski Z) Zachowania seksualne jako element stylu życia Polaków. Wyd Muza. Warszawa 2003, ss. 191.
    * "Niepokoje polskie" (redakcja, wraz z H.Domańskim i A.Rychardem). Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.
    * Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa. Wyd. 3 uzupełnione. Wydawnictwo IFiS PAN. Warszawa 2005.
    * (Współautor) First European Quality of Life Survey: Social Dimensions of Housing. European Foundation for the Improvement. Dublin 2006 ss. VIII, 83.
    * Razem z B. Gąciarz, W. Pańków: Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w małych miastach i na terenach wiejskich. Wydawnictwo IfiS PAN Warszawa 2008 ss. 205.
    *  Nierówności w zdrowiu. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa 2009 ss. 120.

Artykuły i rozprawy w pracach zbiorowych

    *Styl życia a zdrowie-bilans dekady". W: H. Domański, A.Ostrowska, A.Rychard (red) Jak żyją Polacy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, 2000.
    * "Społeczne czynniki warunkujące zachowania prozdrowotne", w: Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna, nr 19, 2000.
    * "In and out of  Communism: Macrosocial Context of Health in Poland", w: W.Cockerham (red) The Blackwell Companion to Medical Sociology, Blackwell Publishers, Malden, Oxford 2001.
    * Magdalena Sokołowska (1922-1989). W: Przeszłość dla przyszłości. Red. L. Frąckiewicz. Wyd. Śląsk. Katowice 2001.
    * In and out of Communism: The Macrosocial Context of Health in Poland. W: The Blackwell Companion to Medical Sociology. Ed. W. C. Cockerham. Blackwell Publishers Ltd. Oxford, UK 2001.
    * La santé en Europe de l’Est. W: Les megapoles face au defi de nouvelles inegalites. Red. I. Parizot [i in.]. Ed. Flamarion. Paris 2002.
    * Komu potrzebna jest socjologia medycyny. Doświadczenia polskie i amery­kańskie. W: W stronę socjologii zdrowia. Red. A. Titkow, W. Piątkowski. Wyd. UMCS. Lub­lin 2002.
    * Społeczeństwo polskie wobec osób niepełnosprawnych. Przemiany postaw i dyskursu. W: Społeczne problemy osób niepełnosprawnych. I Kongres Demograficzny w Polsce. Sesja problemowa, Warszawa, 17 maja 2002. T. 5. Red. J. Sikorska. Wyd. IFiS PAN.  Warszawa 2002.
    * Europejskie kryteria fachowości w zakresie epidemiologii. [Zapis wypo­wiedzi]. W: Epidemiologia w Polsce wobec współczesnych standardów metodycznych, profesjo­nalnych i kształceniowych. Red. Z. J. Brzeziński. Wyd. Komisja Epidemiologii Komitetu Epi­demiologii i Zdrowia Publicznego. Wydz. Nauk Medycznych PAN. Warszawa 2002.
    * Kompetencje społeczne osób niepełnosprawnych. W: Dorosłość. Niepełno­sprawność. Czas współpracy. Red. K. D. Rzednicka, A. Kobylańska. Wyd. Oficyna Wydaw­nicza „Impuls”. Kraków 2002.
    * Problemy zdrowia kobiet z perspektywy socjologii medycyny. W: Problemy zdrowia psychicznego kobiet. Red. J. Meder. (= Biblioteka Psychiatrii Polskiej). Kraków 2003.
    * Housing and the Local Environment (wraz z H. Domański),  w: Quality of Life in Europe. First Results of a New Pan-European Survey. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Dublin 2004.
    * Polska socjologia medycyny na tle zachodniej. W: Zdrowie. Choroba. Społeczeństwo. Studia z socjologii medycyny. [Praca zbiorowa]. Red. W. Piątkowski. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin 2004.
    * Społeczeństwo ryzyka? Zagrożenia dla zdrowia psychicznego. W: Niepo­koje polskie. [Praca zbiorowa]. Pod red. H. Domańskiego, A. Ostrowskiej, A. Rycharda. Wyd. IFiS PAN. Warszawa 2004.
    * Wstęp. W: Niepokoje polskie (razem z Domański H., Rychard A.): [Praca zbioro­wa]. Pod red. H. Domańskiego, A. Ostrowskiej, A. Rycharda. Wyd. IFiS PAN. Warszawa 2004 .

tel. (48-22)  65-72-882, e-mail: aostrows@ifispan.waw.pl