Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

SERIA KLASYKA FILOZOFII
EDMUND HUSSERL. LOGIKA FORMALNA I LOGIKA TRANSCENDENTALNA. W
ydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011 (50 zł + Vat). ISBN 978-83-7683-029-2.

Spis treści

Od tłumacza (Grzegorz Sowinski)

Wprowadzenie
Rozważania przygotowawcze

Dział I

Struktury i zakres obiektywnej logiki formalnej
A. Droga od tradycji do pełnej idei logiki formalnej
Rozdział 1. Logika formalna jako analityka apofantyczna
Rozdział 2. Apofantyka formalna, matematyka formalna
Rozdział 3. Teoria systemów dedukcyjnych i teoria rozmaitości
B. Fenomenologiczne objaśnienie dwustronności logiki formalnej jako apofantyki formalnej i jako ontologii formalnej
Rozdział 4. Nastawienie na przedmiot i nastawienie na sąd
Rozdział 5. Apofantyka jako teoria sensu i jako logika prawdziwości

Dział II

Od logiki formalnej do logiki transcendentalnej
Rozdział 1. Psychologizm a transcendentalne ugruntowanie logiki
Rozdział 2. Wyjściowe zagadnienia problematyki logiki transcendentalnej: kwestie podstawowych pojęć
Rozdział 3. Idealizujące założenia logiki i ich konstytutywna krytyka
Rozdział 4. Redukcja krytyki oczywistości zasad logicznych do krytyki oczywistości doświadczenia
Rozdział 5. Subiektywne uzasadnienie logiki jako problem filozofii transcendentalnej
Rozdział 6. Fenomenologia transcendentalna i psychologia intencjonalna. Problem psychologizmu transcendentalnego
Rozdział 7. Logika obiektywna a fenomenologia rozumu

Zakończenie

Dodatek I
Forma syntaktyczna i materiał syntaktyczny; forma rdzenia i surowiec rdzenia
Dodatek II
W kwestii konstytuowania fenomenologicznego sądów.
Pierwotno-aktywne sądzenie i jego wtórne modyfikacje
Dodatek III
W kwestii idei „logiki niesprzeczności” albo „logiki konsekwencji”

Słowniczek
Indeks nazw własnych
Indeks terminów