Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

WOJCIECH HANUSZKIEWICZ: Filozofia Hermanna Cohena w perspektywie sporu o jedność metody transcendentalnej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011 (30 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-034-6.

Spis treści 

Wstęp
Powrót do neokantyzmu

Rozdział I

Neokantyzm jako problem
Wprowadzenie
I.1. Powrót do Kanta
I.2. Geneza i struktura neokantowskiego pojęcia fi lozofi i

Rozdział II

Filozofi a Kanta i jej nowe uzasadnienie
Wprowadzenie
II.1. Kant a problem metakrytyki
II.1.1. Platońska psychologia odkrycia naukowego
II.1.2. Zarzuty Herbarta
II.1.3. Realizm naukowy Friesa
II.1.4. Lange i spór o platonizm
II.1.5. Prymat praktycznego rozumu – przypadek Fichtego
II.2. Kant i metoda
II.2.1. Metoda syntetyczna i analityczna
II.2.2. Struktura teorii doświadczenia
II.2.3. Dwa modele analizy
II.2.4. Metoda transcendentalna i jej presupozycje
II.3. Poprawianie Kanta

Rozdział III

Granice metafizyki
Wprowadzenie
III.1. Problem idealizmu
III.2. Pojęcie systemu
III.3. Metoda nieskończonościowa i jej pryncypium
III.4. Logika przed-bytu
III.5. Logika korelacji
III.6. Nauka i mesjanizm
III.7. Religia rozumu wobec sytemu filozofii

Rozdział IV

Spór o dziedzictwo Cohena
Wprowadzenie
IV.1. Rosenzweiga pytanie o metodę
IV.2. Cassirer contra Natorp

Zakończenie
Bibliografia
Indeks nazwisk
Summary
Contents