Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KSIĄŻKI 2009

Małgorzata Czarnocka. DROGA DO KONCEPCJI PRAWDY SYMBOLICZNEJ. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2009 (30 zł.)

Wprowadzenie

Ujęcie problemu prawdy
Problem prawdy a filozofia nauki
Koncepcja korespondencyjna a inne koncepcje prawdy
Symboliczność a charakter prawdy
Sposób rozważania kwestii prawdy

 Część I PRAWDA KORESPONDENCYJNA. AKTUALNY STAN BADAŃ
Rozdział 1
Podstawa nowoczesnych koncepcji prawdy korespondencyjnej

Teorie prawdy Bertranda Russella i Ludwiga Wittgensteina
1.1  Ludwiga Wittgensteina rozjaśnione tezy o prawdzie korespondencyjnej
1.2   Bertrand Russell o prawdzie i relacji zgodności

Rozdział 2
Charakter nowoczesnych koncepcji prawdy korespondencyjnej

Rozdział 3
Rozdwojenie relacji korespondencji.
Jana Woleńskiego koncepcja prawdy korespondencyjnej
3.1   Źródła Alfreda Tarskiego koncepcji prawdy
3.2   Złożoność relacji korespondencji

Rozdział 4
Aproksymacyjne koncepcje prawdy
4.1  Prawda względna a prawda absolutna w ujęciu Leszka Nowaka
4.2  Prawda aproksymacyjna uwzględniająca błąd pomiarowy

Rozdział 5
Podobieństwo do prawdy (yerisimilitude).
Problem metafizyczności prawdy korespondencyjnej
5.1 Poppera rozstrzygnięcie problemu prawdy w nauce
5.2   Yerisimilitude a zmiany w nauce
5.3   Wady koncepcji podobieństwa do prawdy
5.4  Yerisimilitude a metafizyczność prawdy korespondencyjnej

Rozdział 6
Theo A.F. Kuipersa modyfikacja koncepcji podobieństwa do prawdy

Rozdział 7
Prawda częściowa. Koncepcja Newtona da Costy i Stevena Frencha
7.1 Pomiędzy pragmatystycznym a korespondencyjnym ujęciem prawdy
7.2 Konwergencyjny model rozwoju nauki

Rozdział 8
Koncepcja prawdy przybliżonej Ryszarda Wójcickiego

Rozdział 9
Metoda analityczna a charakter koncepcji prawdy
9.1   Metoda analityczna a status wiedzy zdroworozsądkowej
9.2   Metoda analityczna w dociekaniu natury prawdy
9.3   Jak badać naturę prawdy?

Część II SYMBOLICZNA NATURA PRAWDY KORESPONDENCYJNEJ

Rozdział 10
Badanie prawdy korespondencyjnej - metoda i założenia
10.1 Ograniczenie przedmiotu badania do relacji korespondencji
10.2 Realizm metafizyczny
10.3 Analiza percepcji jako podstawa dociekań nad relacją korespondencji

Rozdział 11
Analiza doświadczenia zmysłowego

11.1 Kategoryzacja poznania zmysłowego
11.2 Podmiot percepcji
11.3 Charakter języka
11.4 Fizyczny pozapodmiotowy etap percepcji
11.5 Etap podmiotowy fizjologiczny
11.6 Transformacja fizjologiczny – umysłowy
11.6.1 Pojęcie i model
11.6.2 Modele pojęciowe a modele semantyczne
11.6.3 Pojęciowa konwersja
11.7 Transformacja modelu w zdania obserwacyjne
11.8 Modelowe ujęcie wiedzy

Rozdział 12

Relacja korespondencji                                                                   
12.1 Konstytuowanie relacji korespondencji
12.2 Korespondencja a podmiot
12.3 Korespondencja - charakterystyka relacji
12.3.1 Argumenty relacji korespondencji
12.4 Korespondencja a symbolizowanie
12.4.1 Symboliczna natura korespondencji i prawdy korespondencyjnej
12.5 Cechy prawdy korespondencyjnej
12.6 Realizm symboliczny

Bibliografia
Indeks
Abstract