Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

Nauka w Filozofii. Oblicza Obecności. Pod red. Stanisława Butryna, Małgorzaty Czarnockiej, Włodzimierza Ługowskiego i Anny Michalskiej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011. (30 zł + VAT). ISBN 978-83-7683-036-0. 

SPIS TREŚCI

Małgorzata Czarnocka, Wprowadzenie. Nauka w filozofii. Oblicza obecności

Część I. Problemy

Jan Woleński, Czy nauka opiera się na założeniach filozoficznych i prowadzi do konsekwencji filozoficznych? Anna Michalska, Fluktuacje pojęcia racjonalności we współczesnej filozofii nauki. Oś sporu
Zenon E. Roskal, Geneza paradoksu Fermiego
Stanisław Butryn, Czy kosmologiczna osobliwość początkowa jest ostateczną granicą nauki?

Część II. Tradycje

Zdzisława Piątek, Idea konsiliencji Edwarda Osborna Wilsona a hasło jedności nauk
Włodzimierz Ługowski, „Życie jest zjawiskiem nieprawdopodobnym”?
Modele ewolucji przedbiologicznej
Ewa Bińczyk, „Ucieleśnione” i „rozproszone” poznanie a obraz praktyk naukowych
Paweł Bytniewski, Michel Foucault: droga do archeologii
Cezary Józef Olbromski, Odnowienie poglądów na świat przez naukę – Maksa Webera i Alfreda Schütza odczarowanie świata
Przemysław Parszutowicz, Ernst Cassirer i „deontologizacja nauki”

Część III. Matematyczność przyrody

Leszek M. Sokołowski, Parę uwag o matematyczności przyrody
Jerzy Kowalski-Glikman, Cena matematyki
Zbigniew Król, Uwagi w sprawie zagadnienia matematyczności przyrody
Marek Szydłowski, Paweł Tambor, Emergentny charakter praw potęgowych
Jarosław Mrozek, Czy Einstein głosił matematyczność przyrody?
Małgorzata Czarnocka, Matematyczność przyrody w uwikłaniu epistemologicznym

Abstracts

Science in Philosophy. Faces of Presence