Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

IDEA TRANSCENDENTALIZMU. OD KANTA DO WITTGENSTEINA. Red. Przemysław Parszutowicz i Maciej Soin. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011 (52,50 zł). ISBN 978-83-7683-014-8.

Spis treści

Od redakcji

Artur Banaszkiewicz
Kantowskie pojęcie poznania transcendentalnego

Marek Maciejczak
Jedność systemowa w Krytyce czystego rozumu Immanuela Kanta

Andrzej Lorenz
Problem „rzeczy samych w sobie” w filozofii transcendentalnej Kanta — próba rekonstrukcji na podstawie analizy językowej

Radosław Kuliniak
Immanuela Kanta Reflexionen zur Kritik der reinen Vernunft

Wojciech Włoch
Kantowskie pojęcie filozofii prawa

Tomasz Kubalica
„Przewrót kopernikański” Immanuela Kanta a teoria odbicia

Marcin Poręba
Dwa pojęcia aprioryczności

Dorota Leszczyna
Recepcje filozofii transcendentalnej Immanuela Kanta w XIX-wiecznej Hiszpanii

Andrzej J. Noras
Transcendentalizm Hermanna Cohena

Wojciech Hanuszkiewicz|
Koncepcja estetyki transcendentalnej w ujęciu Hermanna Cohena

Andrzej Lisak
Alois Riehl — filozofia transcendentalna a realizm

Marek Szulakiewicz
Filozofia transcendentalna i metafizyka

Bolesław Andrzejewski
Problem języka i komunikacji w świetle filozofii transcendentalnej . 245

Przemysław Parszutowicz
Idea krytyki poznania w filozofii Ernsta Cassirera

Leszek Kopciuch
Nicolaia Hartmanna krytyka Kantowskiego podmiotu transcendentalnego w etyce

Jakub Duraj
Heidegger: praktyczne umotywowanie problematyki transcendentalnej

Mateusz Bonecki
Transcendentalna refleksja nad poznaniem obiektywizującym i jej redefinicja w duchu nauk humanistycznych

Norbert Leśniewski
Ontologizacja transcendentalizmu. Historyczno-intencjonalny aspekt Heideggerowskiej interpretacji Krytyki czystego rozumu Kanta

Andrzej Przyłębski
Hermeneutyka wobec transcendentalizmu

Rafał Michalski, Agata Zwolińska
Między fenomenologią a transcendentalizmem — motywy kantowskie w filozofii Helmutha Plessnera

Krzysztof Śnieżyński
Karl Rahner i transcendentalna odnowa teologii

Włodzimierz Heflik
Logika jako zwierciadlany obraz świata. Próba transcendentalnej interpretacji Traktatu Wittgensteina

Maciej Soin
Wittgenstein i transcendentalizm