Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

OBSZARY WIEJSKIE W POLSCE. RÓŻNORODNOŚĆ I PROCESY RÓŻNICOWANIA. Red. HANNA PODEDWORNA I ANDRZEJ PILICHOWSKI. Wydawnictwo IFiS PAN oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa 2011 (31,50 zł). ISBN 978-83-7683-042-1. 

Spis treści
|
Przedmowa
(Hanna Podedworna i Andrzej Pilichowski)

Przemiany obszarów wiejskich w oglądzie socjologicznym

Marta Klekotko, Krzysztof Gorlach
Miejsce, lokalność, globalizacja. Przyczynek do problematyki socjologii wsi (i nie tylko) w społeczeństwie ponowoczesnym

Maria Halamska
Wiejskość jako kategoria socjologiczna

Zygmunt Seręga, Piotr Nowak
Dynamika przemian cywilizacyjnych wiejskich społeczności lokalnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Maria Wieruszewska
Pejzaż kulturowy wsi z nowymi mieszkańcami w tle

Wioletta Knapik
Społeczności lokalne wobec zagrożenia powodziowego

Aktorzy, kreatorzy i konsumenci przestrzeni wiejskiej

Arkadiusz Tuziak, Bożena Tuziak
Gminne władze samorządowe a rozwój lokalny. Przykład z województwa podkarpackiego

Wojciech Knieć
Partnerstwa lokalne w budowie społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich

Wojciech Goszczyński
Mechanizmy kształtowania alternatywnych sieci produkcji i dystrybucji żywności w Polsce: perspektywa socjologii obszarów wiejskich

Konrad Burdyka
Między klubem a wspólnotą lokalną – specyfika i znaczenie zjawiska kibicowania w środowiskach wiejskich

Marta Głogowska
Potencjał administracji terenowej a realizacja zasad zrównoważonego rozwoju w gminach wiejskich