Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

GRUPY INTERESU I LOBBING. POLSKIE DOŚWIADCZENIA W UNIJNYM KONTEKŚCIE. Praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Jasieckiego. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011 (36,75 zł). ISBN 978-83-7683-040-7.


Spis treści

Krzysztof Jasiecki: Wprowadzenie: o badaniach społecznych aktorów stanowienia reguł i roli rzecznictwa interesów

Część I. Perspektywy teoretyczne

Krzysztof Jasiecki: Legitymizacja lobbingu
Urszula Kurczewska: Socjologia spotyka lobbing w Unii Europejskiej: o użyteczności teorii socjologicznych słów kilka
Jolanta Gładys-Jakóbik: Grupy interesu w demokracji deliberatywnej
Juliusz Gardawski: Partnerstwo społeczne oraz dialog w Europie i w Polsce

Część II. Tradycyjne i nowe metody wpływu

Leszek Graniszewski: Procedury sądowe jako metoda działania grup interesu
Małgorzata Molęda-Zdziech: Od lobbingu klasycznego ku cyberlobbingowi
Joanna Szalacha: Zjawisko interlocking directorates a formowanie się nowych „konstelacji interesów”

Część III. Specyfi ka polskiego modelu reprezentacji interesów

Agnieszka Cianciara: Polski lobbing gospodarczy w Unii Europejskiej: perspektywy rozwoju
Mateusz Trawiński: Klasyfi kacja grup interesu. O kluczowej roli nieformalnych i niejawnych działań zbiorowych
Grzegorz Makowski: Lobbing w opiniach przedstawicieli samorządu wojewódzkiego
Anna Rębowska: Grupy interesu i lobbing w gospodarce przestrzennej gminy

Część IV. Doświadczenia obserwacji uczestniczącej

Krzysztof Pietraszkiewicz: Lobbing – przykład bankowości
Anna Wojciechowska-Nowak: O prowadzeniu dialogu ze stroną rządową na temat jakości obowiązującego prawa. Studium jednego przypadku
Summary
Noty o autorach

Contents

Krzysztof Jasiecki: Introduction. Th e study of social actors creating the rules and the role of interest groups and lobbying

Part I. Theoretical Perspectives

Krzysztof Jasiecki: Th e legitimacy of lobbying
Urszula Kurczewska: Sociology meets lobbying in the EU: a few words on the utility of sociological theory
Jolanta Gładys-Jakóbik: Interest groups in the concept of deliberative democracy
Juliusz Gardawski: Social partnership and the dialogue in Europe and Poland

Part II.
Traditional and new methods of political impact

Leszek Graniszewski: Judicial procedures as a method of action of interest groups
Małgorzata Molęda-Zdziech: From classical lobbying to cyber-lobbying
Joanna Szalacha: Th e phenomenon of interlocking directorates and the process of forming a new constellation of interests

Part III.
The specificity of the model representation of Polish interests

Agnieszka Cianciara: Polish economic lobbying in the European Union: prospects for development Mateusz Trawiński: A typology of interest groups. Th e key role of informal and confi dential collective action
Grzegorz Makowski: Lobbying in the eyes of representatives of the provincial government