Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

SOCJOLOGIA NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM. FRAGMENTY HISTORII.  Zebrał i opracował ANTONI SUŁEK. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012 ( 42 zł). ISBN 978-83-7683-046-9

Spis treści

Idea i treść tomu
(Antoni Sułek)
Jerzy Szacki Środowisko socjologow warszawskich

I. Socjologowie na Wydziale Prawa: Ludwik Krzywicki i Leon Petrażycki

Leon Wasilewski Ludwik Krzywicki. Z powodu czterdziestolecia pracy naukowej i społecznej
Andrzej Kojder Leon Petrażycki jako socjolog
Wacław Szyszkowski Na wykładach Petrażyckiego i Krzywickiego

II. Początek studiów socjologicznych: Stefan Czarnowski i Jan Stanisław Bystroń. Wojna

Roża Sułek Droga Stefana Czarnowskiego do katedry socjologii w Uniwersytecie Warszawskim
Stanisław Ossowski Stefan Czarnowski (1879–1937)
Ankieta Koła Socjologii Pozytywnej S.U.J.P. o warunkach życia młodzieży akademickiej w Polsce (Rafał Gerber)
Anna Kutrzeba-Pojnarowa O Bystroniu – współcześnie
Antonina Kłoskowska Wojna i socjologia
Władysław Bartoszewski Tajny komplet na Żoliborzu. Tragiczna karta z dziejów nauki podziemnej

III. Powojenna odbudowa socjologii i okres ścisłego stalinizmu

Nina Kraśko Ramy instytucjonalne socjologii na Uniwersytecie Warszawskim 1946–1956
Stefan Nowakowski Badania Zakładu Socjologii UW. Stanisław Ossowski jako badacz terenowy
Irena Nowakowska Badania nad więzią społeczną Żydów polskich
Stanisław Ossowski Uwagi o prowadzeniu seminarium dla studentów na Wydziale Filozoficzno-Społecznym
Socjologia na Uniwersytecie i w domu
Adam Sarapata Z pracy Zakładu Materializmu Historycznego UW
Hanna Malewska-Peyre W domu u Ossowskich
Prace magisterskie z socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, 1949–1957

IV. Renesans socjologii: od popaździernikowej restytucji
do marca 1968

Zbigniew Herbert Na powrót socjologii
Leopold Łabędź Odmiany losu socjologii w Polsce
Katedry socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim
Jerzy Szacki Stanisława Ossowskiego „O osobliwościach nauk społecznych”
Henryk Hiż i Charles H. Kahn Pani Ossowska
Antoni Sułek Fata i fatum „Studentow Warszawy”
Jacek Raciborski Marksizm w warszawskiej socjologii uniwersyteckiej. Rozkwit i zmierzch
Jakub Karpiński Na Uniwersytecie
Maria Hirszowicz Socjologia na Wydziale Filozoficznym UW w latach sześćdziesiątych
Krzysztof Kiciński Popaździernikowa socjologia
Akcja i reakcja: dokumenty z marca 1968 roku
UW, marzec 1968 r. Kartki z dziennika studenta socjologii
Rezolucja Rady Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego
Henryk Jabłoński O potrzebie zmiany przestarzałej struktury szkoły wyższej

V. W Instytucie Socjologii

Pierwsze lata Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (W.W.)
Badania naukowe w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (Antoni Sułek)
Ireneusz Krzemiński Metodologia jako filozofia pozytywistycznej rownowagi. Ćwierć wieku w Instytucie Socjologii
Instytut Socjologii wobec Solidarności
Uchwała pracowników Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Sprawozdanie komisji do zbadania spraw osób zwolnionych z UW z powodów politycznych
Niezapomniane badania nad Solidarnością (A.S.)
Jerzy J. Wiatr Metodologiczne wnioski z badań nad wzorami konsumpcji i systemami wartości
Antoni Sułek Zajęcia i obyczaje plemienia socjologów
Paweł Śpiewak O cudzie w socjologii polskiej
Jerzy Szacki Przemówienie na uroczystości odnowienia doktoratu w Uniwersytecie Warszawskim w dniu 14 czerwca 2010 r.
Diamenty są wieczne. Jubileusz powrotu socjologii na Uniwersytet Warszawski (Antoni Sułek)
Sławomir Łodziński Dlaczego socjologia na Karowej? Marzenia i bolączki
Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w końcu pierwszej dekady XXI wieku
Suplement: Socjologia poza Instytutem Socjologii (A.S.)

VI. Wspomnienia

Nina Assorodobraj-Kula
(Barbara Szacka)
Szymon Chodak (A.S.)
Maria Hirszowicz (Witold Morawski)
Julian Hochfeld (Komitet Redakcyjny „Studiów Socjologiczno-Politycznych”)
Jakub Karpiński (Mirosława Grabowska)
Antonina Kłoskowska w okresie warszawskim (Andrzej Tyszka)
Jan Malanowski (Jerzy Szacki)
Aleksander Matejko (Edward Możejko)
Stefan Nowak (Antonina Kłoskowska)
Stefan Nowakowski (Jan Szczepański)
Maria Ossowska (Klemens Szaniawski)
Stanisław Ossowski (Jan Strzelecki)
Adam Podgorecki (Jacek Kurczewski)
Julia Sowa (Jakub Karpiński)
Klemens Szaniawski (Grzegorz Lissowski)
Jacek Tarkowski (Edmund Wnuk-Lipiński)
Stanisław Tyrowicz (Jerzy Jedlicki)
Wiesław Wiśniewski (Zbigniew Sawiński i Marta Zahorska)

Aneksy

Prace habilitacyjne z socjologii przedłożone na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Filozofii i Socjologii UW i jego poprzednikach
Prace doktorskie z socjologii obronione na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Socjologii i jego poprzednikach
Pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2011/2012

Indeks osób