Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

JOHN H. GOLDTHORPE. O SOCJOLOGII. INTEGRACJA BADAŃ I TEORII.
PRZEKŁAD JERZYNA SŁOMCZYŃSKA.
WSTĘP: KAZIMIERZ M. SŁOMCZYŃSKI I HENRYK DOMAŃSKI
Wydawnictwo IFiS PAN. Warszawa 2012 (50 zł + Vat). ISBN 978-83-7683-058-2Spis treści

Czego można się nauczyć z prac Johna H. Goldthorpe’a?
Kazimierz M. Słomczyński i Henryk Domański

Przedmowa do wydania polskiego
Słowo wstępne

ROZDZIAŁ PIERWSZY
Wprowadzenie
Tło (33). Eseje krytyczne (41). Eseje programowe (48). Eseje ilustracyjne (52)

ROZDZIAŁ DRUGI
Zastosowania historii w socjologii: refleksje na temat pewnych niedawnych tendencji
Materiał empiryczny w historii i socjologii (61). Kilka przykładów ilustrujących (64). Problem „makrosocjologii historycznej” (69)

ROZDZIAŁ TRZECI
Bieżące problemy makrosocjologii porównawczej
Podejście nastawione na zmienne wobec podejścia nastawionego na przypadki (80). Problem małej liczebności próby (małego N) [84]. Problem Galtona (88). Problem czarnej skrzynki (93)

ROZDZIAŁ CZWARTY
Współczesna etnografia społeczna: problemy i perspektywy
Badania surveyowe a badania etnograficzne: początki historyczne (109). Zagadnienia zróżnicowań w obrębie lokalności etnograficznych (114). Zagadnienia różnic pomiędzy lokalnościami etnograficznymi (119). Problemy kontekstu w badaniach surveyowych i szanse dla badań etnograficznych (125)

ROZDZIAŁ PIĄTY
Globalizacja a klasy społeczne
Globalizacja i nierówności klasowe (140). Globalizacja i struktura klasowa (146). Globalizacja i polityka klasowa (154)

ROZDZIAŁ SZÓSTY
Ilościowa analiza dużych zbiorów danych i teoria racjonalnego działania: ku jedności socjologicznej Analizie (QAD) potrzeba teorii (RAT) [166]. Teoria (RAT) wymaga analizy (QAD) [175]

ROZDZIAŁ SIÓDMY
Wersja teorii racjonalnego działania dla socjologii
Wielość teorii racjonalnego działania (RAT) [192] (Jak stanowcze powinny być wymagania racjonalności – mocne czy słabe? [192] Jaka powinna być racjonalność – sytuacyjna czy proceduralna? [196] Jaka powinna być teoria – ogólna czy szczególna? [199]). Jaka RAT dla socjologii? (202) (Jak stanowcze powinny być wymagania racjonalności – mocne czy słabe? [203] Jaka powinna być racjonalność – sytuacyjna czy proceduralna? [206] Jaka powinna być teoria – ogólna czy szczególna? [210])

ROZDZIAŁ ÓSMY
Stan teorii racjonalnego działania w socjologii: błędne wyobrażenia i rzeczywiste trudności
Błędne wyobrażenia (216). Rzeczywiste trudności (228) (Kwestia racjonalności [231] Kwestia celów [237])

ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY
Przyczynowość, statystyka i socjologia
Przyczynowość jako mocna zależność (247). Przyczynowość jako reakcja na zmianę warunków (252). Przyczynowość jako proces tworzący (261). Alternatywa dla socjologii (264) (Ustalenie zjawisk [265] Hipotetyzowanie procesów tworzących [267] Weryfi kacja hipotez [269])

ROZDZIAŁ DZIESIĄTY
Analiza klas i reorientacja teorii klas: przypadek utrzymujących się różnic w osiąganym wykształceniu
Teoria racjonalnego działania i analiza klas (281). Różnice klasowe w uzyskanym wykształceniu i ich wyjaśnienie (285). Rozwinięcie wyjaśnienia przy użyciu metody racjonalnego działania (292). Materiał empiryczny dotyczący szczególnego przypadku (300)

ROZDZIAŁ JEDENASTY (napisany wspólnie z Richardem Breenem)
Wyjaśnianie zróżnicowań edukacyjnych: w kierunku formalnej teorii racjonalnego działania
Model decyzji edukacyjnych (309). Tworzenie się różnic klasowych (313) (Awersja do względnego ryzyka [314] Różnice pomiędzy zdolnościami do osiągania sukcesu a jego oczekiwaniami [316] Różnice w zasobach [317]). Jak istotne są tutaj założenia? (318). Wyjaśnienie prawidłowości empirycznych (325). Empiryczne i teoretyczne wnioski z modelu (330). Załącznik: stałość różnic klasowych w czasie (333)

ROZDZIAŁ DWUNASTY
Klasy społeczne i zróżnicowanie umów pracowniczych
Zagadnienia ogólne umów pracowniczych (344). Zróżnicowanie umów pracowniczych i rodzaje zatrudnienia (346) (Ograniczenia zawodowe kontraktu roboczego [348] Racjonalne przesłanki relacji (umowy) służbowej [351] Formy pośrednie [356]). Nowe strategie pracodawców i przyszłość relacji (umowy) służbowej (358)

ROZDZIAŁ TRZYNASTY
Zarys teorii ruchliwości społecznej
Nowe ustalenia i ich ogólne znaczenie teoretyczne (366). Nowe ustalenia a funkcjonalna teoria ruchliwości społecznej (370). Strategie ruchliwości: zasoby i cele (375) (Zasoby [375] Cele [379]). Strategie ruchliwości, osiągnięte wykształcenie i askrypcja (381) (Strategie ruchliwości a osiągnięte wykształcenie [382] Strategie ruchliwości i askrypcja [387]). Ogólne implikacje dla względnych natężeń ruchliwości (391). Zmiany i rozkład względnych natężeń ruchliwości (393)

Przypisy
Bibliografia
Indeks