Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

BARBARA GĄCIARZ, JERZY BARTKOWSKI: SAMORZĄD A ROZWÓJ. INSTYTUCJE - OBYWATELE - PODMIOTOWOŚĆ. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012 ( 40 zł +VAT). ISBN 978-83-7683-060-5


SPIS TREŚCIWstęp. Cywilizacyjny rozwój społeczności subnarodowych: wyzwanie badawcze a praktyka społeczna

I. Instytucje mają znaczenie. Wpływ ładu społecznego na rozwój gospodarczy

Ramy pojęciowe analizy funkcji gospodarczych samorządu terytorialnego
Rozwój społeczno-gospodarczy: uwarunkowania instytucjonalne. Kulturowe korzenie rozwoju gospodarczego
Model zrównoważonego rozwoju a społeczności subnarodowe

II. Samorząd ma znaczenie

Rola ekonomiczna i społeczna społeczności subnarodowych
Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce a rozwój społeczno-gospodarczy
Partycypacja obywatelska. Obywatele jako agenci rozwoju

III. Strukturalne przesłanki strategii rozwoju społeczno-gospodarczego: kondycja gospodarcza i społeczna województw

Charakterystyki strukturalne województw: demografi a, gospodarka,infrastruktura
Zróżnicowanie kapitału społecznego. Wartości społeczne i wzory orientacji społecznych
Relacje instytucje samorządu – mieszkańcy
Sukces, transformacja, stagnacja: trzy scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego
Zarządzanie publiczne i wykorzystanie funduszy unijnych

IV. Władze publiczne samorządu terytorialnego w Polsce: kreator czy hamulec rozwoju społeczno-gospodarczego?

Kariera polityczna a tożsamość elit lokalnych i regionalnych
Mechanizmy rekrutacji politycznej elit lokalnych i regionalnych
Rola partii i organizacji społecznych w socjalizacji politycznej
Kanały rekrutacji – drogi do awansu na stanowiska
Motywacje do aktywności samorządowej
Radni powiatowi i wojewódzcy – cechy społeczno-demograficzne i ich dynamika
Zaangażowanie elit lokalnych w rozwój społeczno-gospodarczy
Elity lokalne: eksponenci władzy centralnej czy zwolennicy autonomii lokalnej?
Kultura polityczna elit powiatowych i regionalnych
Model przywództwa lokalnego i jego wpływ na szanse rozwojowe społeczności lokalnej

V. Obywatele – uczestnicy czy obserwatorzy procesów rozwojowych?

Mieszkańcy a samorząd powiatowy i regionalny
Instytucje samorządowe w oczach obywateli. Oczekiwania i rozczarowania lokalną sferą publiczną
Społeczne tworzenie polityki rozwojowej: samorząd technokratyczny versus samorząd partycypacyjny
Lokalne kultury obywatelskie. Partycypacja modernizacyjna versus tradycyjna
Cechy kapitału społecznego polskich regionów a rozwój społeczno-gospodarczy
Instytucje samorządowe jako arena gry interesów
Dialog społeczny a szanse rozwojowe społeczności subnarodowych
Uczestnictwo w wyborach samorządowych a postawy wobec samorządu
Warunki społeczne i polityczne wypełniania funkcji rozwojowej przez samorząd a relacje samorząd–mieszkańcy

VI. Rola samorządu wojewódzkiego w opinii mieszkańców

Pomiędzy misją ekonomiczną a brakiem zakorzenienia społecznego

VII. Tworzenie strategii rozwojowej. Rola elit samorządowych i obywateli

VIII. Powiaty: w poszukiwaniu roli i wpływu

Powiatowe realia społeczno-ekonomiczne
Pomiędzy dziedzictwem państwowej administracji terenowej a nowymi funkcjami
Rola powiatu w rozwoju społeczno-gospodarczym
Rola strategii rozwoju społeczno-gospodarczego
Uczestnictwo społeczne a funkcje powiatu
Obszary sukcesu – obszary porażki
Style zarządzania w powiatach
Pożyczona tożsamość i potrzeba innowacji

Zakończenie. Modernizacja zarządzania publicznego jako warunek przełamania barier rozwoju cywilizacyjnego

Uwarunkowania społeczne i instytucjonalne rozwoju lokalnego
Modernizacja polityki rozwojowej
Wyzwania instytucjonalizacji samorządu terytorialnego w Polsce
Ku nowej równowadze w układzie centrum – regiony

Bibliografia
Aneks. Opis badań empirycznych
Noty o autorach