Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KATARZYNA ANDREJUK: EUROPEIZACJA W DIASPORZE. STUDENCI POLSCY NA UCZELNIACH W LONDYNIE PO 2004 ROKU. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7683-065-0

Podziękowania

Rozdział I. Wprowadzenie
1. Wokół koncepcji europeizacji
2. Główne pytania i problemy badawcze

Część I.
MIGRACJE EDUKACYJNE Z PERSPEKTYWY PROCESU EUROPEIZACJI

Rozdział II. Migracje edukacyjne studentów polskich
w perspektywie historycznej
1. Tradycyjne kierunki podróży edukacyjnych Polaków od XV do XIX wieku
2. Migracje edukacyjne w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
3. Zmiany ustrojowe a przemiany systemu oświaty w latach dziewięćdziesiątych: nowe trendy w szkolnictwie wyższym
4. Migracje edukacyjne z Polski na początku XXI wieku
Podsumowanie

Rozdział III. Europeizacja edukacji wyższej
1. Wielokulturowość i uniwersalizm jako tradycyjne wartości uniwersytetów europejskich – od średniowiecza do nowoczesności
2. Formowanie państw narodowych w XVIII–XIX wieku i konsekwencje dla europejskich uniwersytetów
3. Przemiany migracji edukacyjnych we współczesnej Europie: europeizacja transnarodowo-horyzontalna
3.1. Migracje edukacyjne w Europie w kontekście trendów globalnych
3.2. Dwa typy europejskich migracji edukacyjnych: wymiany studenckie i pełny tok studiów
3.3. Migracje edukacyjne jako bodziec unijnych migracji zarobkowych
4. Europeizacja edukacji wyższej z perspektywy prawnej
4.1. Instytucjonalne ułatwienia mobilności studentów: programowanie europeizacji przez organy Unii
4.2. Uznawalność wykształcenia dla celów akademickich.Proces boloński i Konwencja Lizbońska
4.3. Uznawalność wykształcenia dla celów zawodowych
5. Podsumowanie. Europeizacja systemów edukacyjnych w Unii a europejski wymiar tożsamości młodych

Rozdział IV. Europeizacja społeczności imigranckich: odrębność
segmentu migrantów edukacyjnych oraz migrantów wysoko wykwalifikowanych
1. Od diaspory do społeczności transnarodowej – formy funkcjonowania imigrantów w państwach przyjmujących
2. Kategorie imigrantów i podziały społeczne w diasporach
2.1. Rola „drenażu mózgów” oraz imigrantów wysoko wykwalifikowanych
2.2. Migracje zarobkowe, struktura rynku pracy i skumulowana przyczynowość jako elementy konstytuujące diaspory
2.3. Od etapu migracji do stadium diaspory
3. Specyfika grupy imigrantów edukacyjnych w diasporach
4. Asymetryczność procesów adaptacyjnych w społecznościach transnarodowych i diasporycznych – Polonia w Wielkiej Brytanii
5. Europeizacja a przemiany społeczności imigranckich w Unii
5.1. Europeizacja obywatelstwa i wewnątrzunijnych migracji
5.2. Zróżnicowanie postaw wobec tożsamości europejskiej wśród obywateli Unii
5.3. Ku europeizacji sfery wartości oraz postaw moralnych i politycznych
6. Podsumowanie. Europeizacja segmentowa w diasporze?

Rozdział V. Ideologia i rynek szkolnictwa wyższego w Wielkiej
Brytanii – profil europejski czy międzynarodowy?
1. System i założenia polityczne szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii
2. Uwarunkowania migracji edukacyjnych do Wielkiej Brytanii
3. Studenci cudzoziemscy w Wielkiej Brytanii z perspektywy psychologii oraz pedagogiki wielokulturowej
4. Podsumowanie

Część II
„EUROPEJSCY TUBYLCY” I „EDUKACYJNI TURYŚCI”: POLACY STUDIUJĄCY W LONDYNIE

Rozdział VI. Diaspora polska w Wielkiej Brytanii: historia i instytucje 

1. Historia społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii przed II wojną światową
2. Formowanie diaspory polskiej po II wojnie światowej
3. Diaspora wobec kwestii edukacji Polaków w Wielkiej Brytanii
4. Przemiany społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii w latach 1989–2004
5. Społeczność polska w Wielkiej Brytanii po 2004 r.
6. Przegląd badań dotyczących Polaków w Wielkiej Brytanii po 2004 r.
7. Kontrastowe oblicza brytyjskiej wielokulturowości: mniejszości etniczne z dawnych kolonii oraz imigranci poakcesyjni z Europy Środkowo-Wschodniej
8. Podsumowanie – etapy partycypacji Polaków w brytyjskim systemie szkolnictwa wyższego

Rozdział VII. Studenci polscy na uczelniach w Londynie –
uwarunkowania migracji i przebieg studiów
1. Metodologia studium przypadku
2. Motywacje do podjęcia studiów w Wielkiej Brytanii
3. Wyjazd na zagraniczne studia jako kontynuacja rodzinnych strategii mobilności
4. Doświadczenia wcześniejszych migracji
5. Przebieg studiów i ocena brytyjskiego systemu edukacji
6. Działalność w stowarzyszeniach i organizacjach studenckich
7. Podsumowanie

Rozdział VIII. Studenci polscy na uczelniach w Londynie
wobec społeczeństwa brytyjskiego, diaspory polskiej i ludności wieloetnicznej metropolii
1. Społeczeństwo przyjmujące w oczach polskich studentów
2. Życie w Londynie jako socjalizacja do europejskości: lekcja wielokulturowości
4. Przedakcesyjna diaspora polska jako punkt odniesienia w narracjach studentów
5. Inwestowanie w edukację jako metoda awansu z drugorzędnego sektora rynku pracy: studenci wywodzący się ze społeczności imigracji ekonomicznej
6. Kariera zaczyna się od kelnera, czyli praca zarobkowa studentów
7. Sytuacja po ukończeniu studiów. Strategia europejska i strategia narodowa
8. Podsumowanie. „Europejscy tubylcy” i „edukacyjni turyści”

Rozdział IX. Zakończenie

Literatura
Najważniejsze akty prawne
Strony internetowe
Spis tabel
Ramowy scenariusz wywiadów