Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

MAREK POKROPSKI: CIELESNA GENEZA CZASU I PRZESTRZENI.
SERIA FENOMENOLOGIA. 
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7683-069-8

Wstęp

Rozdział I. Między fenomenologią a kognitywistyką 15

1. Fenomenologia a psychologia. Panorama historyczna
2. Metoda fenomenologiczna
2.1 Redukcja transcendentalna (Husserl)
2.1.1 Redukcja ejdetyczna
2.1.2 Redukcja do tego, co własne
2.2 Redukcja do „żywego” doświadczenia (Merleau-Ponty) 31
2.3 Redukcja do działania
3. Powstanie kognitywistyki i jej główne paradygmaty
3.1 Komputacjonizm i koneksjonizm
3.2 Poznanie ucieleśnione (embodied cognition) – geneza
3.2.1 Doświadczenie ciała w fenomenologii Husserla
3.2.2 Merleau-Ponty’ego fenomenologia ciała
3.2.3 Psychologia ekologiczna Gibsona
3.2.4 Ucieleśniona AI
3.2.5 Teoria układów dynamicznych
3.3 Współczesne koncepcje poznania ucieleśnionego – przegląd stanowisk
3.4.1 Enaktywizm
3.4.1.1 Umysł ucieleśniony
3.4.1.2 „Wiedza” sensomotoryczna
4. Fenomenologia w kognitywistyce – zastosowanie i przegląd stanowisk metodologicznych
4.1 Heterofenomenologia
4.2 Formalizacja opisu fenomenologicznego
4.3 Neurofenomenologia
4.4 Fenomenologia front-loading
5. Zakończenie

Część I
PIERWOTNA PRZESTRZENNOŚĆ I CZASOWOŚĆ CIAŁA

Rozdział II. Czucie

1. (U)czucia i problem (nie)intencjonalności
1.1 Złożone fenomeny emocjonalne
1.2 Czucia a wrażenia
3. Czucia i cielesność
3.1 Konstytucja ciała żywego (Leib) według Husserla
4. Ciało „głębokie” i „proto-ja”
4.1 Proto-ja
4.2 „Ciało głębokie”
5. Przestrzenność czuć cielesnych

Rozdział III. Ruch

1. Kinesteza w doświadczeniu ciała żywego
2. Ciało własne i schemat ciała
3. Schemat ciała a obraz ciała
3.1 Czym są gesty?
4. Pierwotna intercielesność
5. Fantomy

Rozdział IV. Czas i rytm

1. Czas jako sekwencja a czas jako kontinuum
2. Fenomenologiczna koncepcja świadomości czasu
2.1 Obiekt czasowy
2.2 Czas jako szereg ujęć retencjonalno-protencjonalnych
2.3 Praimpresja i absolutny przepływ czasu
2.4 Podwójna intencjonalność
2.5 Czym jest „teraz”?
2.5.1 Neuropsychologiczne badania doświadczenia teraźniejszości
2.5.2 Ewolucja pojęcia „teraz” w fenomenologii Husserla
3. Cielesne podłoże świadomości czasu w późnej fenomenologii Merleau-Ponty’ego
3.1 Pojęcia ostateczne: la chair i hiatus
3.2 Aczasowość la chair
4. Czas, kinesteza i afektywność
4.1 Synteza pasywna
4.2 (Samo)pobudzenie kinestetyczno-afektywne
5. Doznanie czasu a wielopoziomowa integracja neuronalna– koncepcja Francisco Vareli
6. Cielesna konstytucja doznania teraźniejszości
7. Rytmiczna natura czasu pierwotnego

Część II.
CIAŁO I ŚWIAT

Rozdział V. Przestrzeń i rzecz

1. Fenomenologiczna koncepcja konstytucji przestrzeni i rzeczy materialnej u Husserla
1.1 Konstytucja przestrzeni w Ding und Raum
1.2 Rzecz materialna w Ideach
2. Głębia
3. Od przestrzenności ciała do przestrzeni otoczenia
3.1 Zorientowanie przestrzenne
3.1.1 Zaburzenia egocentrycznej orientacji przestrzennej
3.1.2 Łuk intencjonalny
4. Rzecz „międzyzmysłowa” i ciało jako system intermodalny
4.1 Problem Molyneux
4.2 Substytucja zmysłów a cechy przestrzenne
5. Schemat ciała i narzędzia
5.1 Widzenie „co” i widzenie „gdzie/jak”
5.2 Ciało i narzędzia
6. Redukcja zorientowana na działanie
7. Melodia kinetyczna
7.1 Zaburzenia melodii kinetycznej
7.1.1 „Czasoprzestrzeń prywatna” w parkinsonizmie
8. Rytmizacja otoczenia
8.1 Pamięć ciała
9. Podsumowanie

Rozdział VI. Czas i przestrzeń intercielesna

1. Fenomenologia intersubiektywności
1.1 Cielesna podstawa konstytucji alter ego w fenomenologii Husserla
1.2 Świat intersubiektywny
1.3 Intercielesność (Merleau-Ponty)
2. Poznanie intersubiektywne – współczesna debata
3. Konstytucja przestrzeni i czasu intersubiektywnego/intercielesnego
3.1 „Efekt Simona”
3.2 Cielesna synchronizacja i konstytucja współteraźniejszości
4. Inny i emocje
5. Emocjonalne „zabarwienie” przestrzeni działania
5.1 Odpowiedź emocjonalna
5.2 Nastrój
5.2.1 Nuda – analiza przypadku
6. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Literatura źródłowa
Literatura przedmiotowa
Indeks nazwisk