Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

SEWERYN BLANDZI: MIĘDZY ALETEJOLOGIĄ PARMENIDESA
A ONTOTEOLOGIĄ FILONA. Rekonstrukcyjne studia historyczno-genetyczne.
Seria Studia z filozofii systematycznej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7683-063-6.


Spis treści

Słowo wstępne

Część pierwsza

Antyteza absolutnego Bytu (Parmenides) i absolutnego Niebytu (Gorgiasz)?

Rozdział 1. Co właściwie jest Bytem? Aletejologia Parmenidesa
Rozdział 2. O niebytowej naturze rzeczy. Gorgiasza teza o Niczym?

Część druga

W kręgu Arystotelesowskiej aitiologii

Rozdział 1. Arystotelesa „pierwsza filozofia”: metafizyka czy metodologia?
Rozdział 2. Aleksandryjska filologia jako aitiologia, czyli prawda rzeczy ukryta w nazwach
Rozdział 3. Metafizyka światła w myśli greckiej i wczesnochrześcijańskiej

Część trzecia

Ontologia Arystotelesa i ontoteologia Filona, Plutarcha i Numeniosa

Rozdział 1. Ousiologia Arystotelesa
Rozdział 2. Ontoteologia: geneza problemu
Literatura
Indeks osób
Summary


BETWEEN PARMENIDES’ ALETHEIOLOGY AND PHILO’S OF ALEXANDRIA ONTOTHEOLOGY. Reconstructionist Historical and Genetic Studies

CONTENTS

Preface

Part 1.

An Antithesis of Absolute Being (Parmenides) and Absolute Non-Being (Gorgias)?

Chapter 1 What exactly is Being? Parmenides’s Aletheiology
Chapter 2 On the Nonsubstantial Nature of Things. Gorgias’s Nothing(ness) Thesis?

Part 2.

On Aristotle's Aitiology

Chapter 1 Aristotle’s prote philosophia: metaphysics or methodology?
Chapter 2 Alexandrian Philology as Aitiology or the Truth of Things hidden in Names
Chapter 3 The Metaphysics of Light in Greek and early Christian Thought

Part 3.

Aristotle’s Ontology and Ontotheology of Philo, Plutarchus and Numenius

Chapter 1 Aristotle’s Ousiology
Chapter 2 The Problem of Genesis of Ontotheology

Bibliography
Index of Names
Summary