Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

HANNA BOJAR: RODZINA W MAŁYM MIEŚCIE. Z socjologicznych badań terenowych lokalnych społeczności obywatelskich we współczesnej Polsce. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013.
ISBN 978-83-7683-070-4

Spis treści

Wprowadzenie

Część I

W kręgu podstawowych kategorii analitycznych, stylów teoretyzowania oraz kontekstów historycznych i społecznych

Wstęp
Rozdział 1. Rodzina jako instytucja społeczna
Rozdział 2. Rodzina jako przestrzeń socjalizacji: nabywanie pierwotnych doświadczeń społecznych i transmisja wzorów kulturowych
Rozdział 3. Społeczność lokalna jako przedmiot analiz socjologicznych – od zbiorowości do wspólnoty
Rozdział 4. Rodzina i lokalne społeczeństwo obywatelskie

Część II

Rodzina w perspektywie małego miasta

Rozdział 1.
Rodzina i małe miasto w polskiej rzeczywistości społecznej
Rozdział 2. Społeczne przestrzenie doświadczenia rodziny. Rama teoretyczna i metodologiczna analiz
Rozdział 3. Zakorzenianie rodziny w przestrzeni publicznej: formy i konteksty

Część III

Różnorodność społecznego doświadczenia rodzin w przestrzeni publicznej małego miasta – konteksty, mechanizmy oraz typy uczestnictwa

Rozdział 1.
Kobieta w małym mieście – między prywatnością a aktywnością publiczną
Rozdział 2. Strategie rodzinne wobec dzieci z perspektywy małego miasta
Rozdział 3. Wzory obecności rodzin w przestrzeni publicznej małego miasta – typologia rodzin
Rozdział 4. Typy rodzin w społeczności lokalnej a lokalne wzoryobywatela

Zakończenie
Bibliografia