Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

ROBERT PIŁAT: APORIE SAMOWIEDZY. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7683-077-3


Spis treści

I. Wstęp

Ideał samowiedzy
Aporetyczność samowiedzy
Aporie samowiedzy omówione w tej książce

II. Przyczyny aporetyczności samowiedzy

Aporie samowiedzy jako nieunikniony skutek refleksji
Samowiedza bez aporii, czyli praktyczny ideał kierowania sobą

III. APORIA PIERWSZA: Znaczenie zaimka „ja”

Zaimek „ja” jako quasi-wskaźnik
Próby znalezienia ekwiwalentnego podstawienia „ja”
Próba rozwiązania fenomenologicznego

IV. APORIA DRUGA: Dialektyka samooskarżenia i samousprawiedliwienia

Dialektyka samooceny w Wyznaniach św. Augustyna
Samoocena i lęk
Dialektyka punktu widzenia
Postawa ironiczna jako wyjście z aporii samooceny

V. APORIA TRZECIA: Nieuchwytność przedmiotu refleksji

Samowiedza jako modyfikacja
Podmiot refleksyjny jako podmiot samowiedzy
Zanikanie podmiotu refleksyjnego

VI. APORIA CZWARTA: Zła wiara

Ontologia samowiedzy
Krytyka pojęcia złej wiary

VII. APORIA PIĄTA: Omylność i wewnętrzny autorytet

Fenomenologiczne ujęcie omylności samopoznania
Analityczne ujęcie omylności samopoznania

VIII. APORIA SZÓSTA: Perspektywa drugiej osoby

Deliberatywna wolność i samowiedza
Perspektywa drugiej osoby jako wewnętrzny autorytet
Dwoista natura perspektywy drugoosobowej
Intencjonalne i kognitywne podstawy perspektywy drugoosobowej

IX. APORIA SIÓDMA: Samowiedza a system nerwowy

Od naturalistycznej redukcji do eliminacji samowiedzy

X. APORIA ÓSMA: Przypisywanie sobie działań

Brak przejścia od askrypcji ogólnej do jednostkowej
Niemożliwość ustalenia własnej odpowiedzialności
Niemożliwość ustalenia sprawstwa

XI. APORIA DZIEWIĄTA: Samozakłamanie

Paradoksalność samooszustwa
Samowiedza i logika zmiany przekonań

XII. APORIA DZIESIĄTA: Normatywność

Normatywność jako zobowiązanie przez własną rację
Problematyczne źródła poczucia tożsamości

XIII. APORIA JEDENASTA: Samoświadomość

Czy świadomość jest zorganizowana hierarchicznie?
Przeżycie samoświadomości
Samoświadomość i język

XIV. APORIA DWUNASTA: Słaba wola

Zagadka niepowściągliwości
Wiedza działającego o samym sobie
Działania nieudane
Jak wiele podmiotu zawiera się w działaniu?

XV. APORIA TRZYNASTA: Znajomość własnych uczuć

Propozycje rozwiązań Proustowskiej aporii

XVI. ZAKOŃCZENIE: Samowiedza pogodzona z aporią

Literatura cytowana