Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

WOJCIECH STARZYŃSKI: NEOKARTEZJANIZM FENOMENOLOGII FRANCUSKIEJ. Sartre, Marleau-Ponty, Levinas, Henry, Marion. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014. ISBN 978-83-7683-081-0

Podziękowania
Uwagi wstępne

Rozdział pierwszy
PROBLEM KARTEZJANIZMU EDMUNDA HUSSERLA
I. Punkt wyjścia: kartezjanizm Husserla – historia interpretacji, określenie stanu badań
Początki recepcji „drogi kartezjańskiej” Husserla
Pomyłka Husserla i odwrót od kartezjanizmu
II. Nowsze interpretacje husserlowskiego kartezjanizmu
Dwoistość redukcji
Kwestia oczywistości
Epoché
Konkluzje

Rozdział drugi
KARTEZJAŃSKIE WĄTKI W MYŚLI JEANA PAULA SARTRE’A: OD COGITO DO WOLNOŚCI
Wprowadzenie
I. Stan polskich badań problemu inspiracji kartezjańskich Sartre’a
II. Kartezjańskie wątki Transcendencji ego
III. Byt i nicość – cogito, dowód ontologiczny
W stronę przedrefleksyjnego cogito
Dowód ontologiczny jako doświadczenie świadomości
IV. «Conscience de soi et connaissance de soi»
V. „Wolność kartezjańska”
Konkluzje

Rozdział trzeci
KARTEZJANIZM MAURICE’A MERLEAU-PONTY’EGO
Wprowadzenie
I. Interpretacje kartezjanizmu Merleau-Ponty’ego
II. Droga kartezjańska w Structure du comportement
III. Wykłady na temat jedności duszy i ciała
IV. Wątki kartezjańskie w Fenomenologii percepcji
Zarysowanie problematyki kartezjańskiej
w „Przedmowie” do Fenomenologii percepcji
Krytyka pojęcia uwagi i sądu
Przełom w „kartezjańskiej drodze” – problematyka jedności duszy i ciała
Nowe cogito
V. Wykład o ontologii kartezjańskiej jako próba domknięcia dyskusji z Descartem
Konkluzje

Rozdział czwarty
EMMANUEL LEVINAS: OD PODMIOTUDO IDEI NIESKOŃCZONOŚCI
I. Wykładnia kartezjańskiej Mathesis w Odkrywając egzystencję
II. Kartezjańska podmiotowość w Istniejącym i istnieniu
III. „Droga kartezjańska” a idea nieskończoności  
Stanowisko Husserla
Bóg jako przedmiot pragnienia nieskończoności
(Sartre)
Idea nieskończoności wedle odwróconej
intencjonalności i jej miejsce na „drodze kartezjańskiej”
Konkluzje

Rozdział piąty
DESCARTES JAKO PREKURSOR FENOMENOLOGII MATERIALNEJ MICHELA HENRY’EGO
Otwarcie kwestii kartezjańskiej w dyskusji z Heideggerem
Wpływ „filozofii pierwszej” Husserla i fenomenologia idealna
Kartezjańska filozofia „początku”
Cogito jako videor
Sentio ergo sum
Określenie fenomenologicznej definicji cogito
Procedura amfibologiczna i jej zastosowanie do kartezjańskiej teorii idei
Konkluzje

Rozdział szósty
KARTEZJANIZM FENOMENOLOGII DONACJI JEANA LUCA MARIONA
I. Kartezjanizm ostatecznej zasady?
II. Model interlokutywny subiektywności
III. Model żywej cielesności
Konkluzje

Zakończenie
Indeks osób
Nota bibliograficzna
Bibliografia źródłowa
Bibliografia przedmiotowa