Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

FENOMEN "SOLIDARNOŚCI" I ZMIANA USTROJU. POLACY 1980-2011. Red. WŁADYSŁAW ADAMSKI. Wydawnictwo IFiS PAN,Warszawa 2014. ISBN 978-83-7683-085-8

Władysław Adamski

Wprowadzenie. „Solidarność” jako kłopotliwy problem badawczy

Część pierwsza
W poszukiwaniu źródeł i adekwatnej teorii

Władysław Adamski
Strukturalno-pokoleniowe aspekty konfliktu społecznego
Władysław Adamski
Posierpniowa rekonstrukcja koncepcyjno-metodologicznych założeń w badaniach nad kryzysem i solidarnościowym konfliktem społecznym
Władysław Adamski
Aspiracje, interesy i konflikt, czyli o strukturalnych przesłankach kryzysu socjalizmu w Polsce
Andrzej Rychard
Konflikt i przystosowanie: dwie koncepcje ładu społecznego w Polsce
Władysław Adamski, Katarzyna M. Staszyńska
Tożsamość wartości a konflikt interesów w relacjach pokoleniowych
Władysław Adamski
Aspiracje jako źródło społecznego konfliktu: młode pokolenie Polaków w perspektywie porównawczej
Władysław Adamski, Ireneusz Białecki , Krzysztof Jasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska,
Andrzej Rychard
Konfliktorodne interesy i wartości a szanse zmian systemowych

Część druga
Struktura i dynamika solidarnościowego konfliktu

Władysław Adamski
Konflikt w wymiarze przynależności organizacyjnej i uczestnictwa w protestach społecznych: „Solidarność” w opozycji do partii i związków branżowych
Edmund Wnuk-Lipiński
Nierówności i przywileje jako podłoże konfliktu
Krzysztof Jasiewicz, Władysław Adamski
Ewolucja postaw kontestacyjnych: postrzeganie konfliktów i stosunek do pluralizmu
Lena Kolarska-Bobińska
Egalitarny i rynkowy ład gospodarczy. Zmiany preferencji społecznych
Andrzej Rychard
Pożądany ład polityczny a interesy społeczne
Krystyna Łapińska-Tyszka
Konflikt społeczny w świadomości pokoleń chłopskich
Władysław Adamski
Prestiż grupowy jako wskaźnik konfliktowości struktury społecznej
Anna Titkow
Wewnątrzsterowność i zewnątrzsterowność a orientacje polityczne Polaków: lata 1984 i 1989
Jadwiga Koralewicz
Autorytaryzm a zaufanie do przywódców i instytucji politycznych
Władysław Adamski
Konfl ikt ogólnospołeczny: struktura – podłoże – wyzwanie systemowe

Część trzecia
„Solidarność” a procesy ustrojowej zmiany

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Od „Solidarności” do wolności: dynamika aktywności politycznej w okresie zmiany ustrojowej
Wojciech Zaborowski
Ewolucja struktury społecznej – ujęcie pokoleniowe
Henryk Domański
Formowanie się „nowych” struktur społecznych
Andrzej Rychard
Polacy początku drugiej dekady XXI wieku: w systemie i poza nim? Wstępne analizy wyników badań
Krzysztof Zagórski
Warunki życia, postrzeganie konfliktów oraz postawy wobec demokracji i rynku
Katarzyna M. Staszyńska
Cele życiowe, najważniejsze sprawy do załatwienia, poczucie deprywacji i strategie adaptacyjne w zmieniającym się społeczeństwie: 1980–2011
Władysław Adamski
Interesy i wartości a preferencje ustrojowe w procesach zmian własnościowych: dynamika w latach 1984–2011
Krystyna Szafraniec
Chłopi i rolnicy w procesach przekształceń ustrojowych. Analiza dynamiki grupowej
Elżbieta Skotnicka - Illasiewicz
Polacy w Unii Europejskiej: obawy, rozczarowania i spełnione nadzieje