Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KSIĘGA DLA PROFESOR JOANNY KURCZEWSKIEJ. RED. PIOTR BINDER. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014. ISBN 978-83-7683-084-1

SPIS TREŚCI

Od przyjaciół, współpracowników, uczniów
Andrzej Rychard, Parę słów osobistych


Lokalne
Jerzy Bartkowski, Pogranicza wewnętrzne – geneza i trwanie
Paweł Starosta, Formy zaufania społecznego a potencjał rozwoju lokalnego
Hanna Bojar, Lokalne wzory europeizacji z perspektywy wschodniego i południowego pogranicza Polski Barbara Gąciarz, Lokalność. Nowe ścieżki partycypacji obywatelskiej
Maria Halamska, Przestrzenne zróżnicowanie „wiejskiej Polski. Empiryczny szkic o zmianach struktury społecznej
Izabella Bukraba-Rylska, Wiejskie festyny: od „rozumienia” do „doświadczenia” kultury
Tomasz Zarycki, Wschodzący Białystok: konteksty i paradoksy budowy nowego wizerunku stolicy Podlasia Anna Śliz, Marek S. Szczepański, Ojczyzna prywatna: odświeżone archiwum
Dariusz Niedźwiedzki, Śląskość. Problem konstruowania tożsamości na obszarze pogranicza kulturowego
Jacek Kurczewski, Lokalne, narodowe, ponadnarodowe tożsamości. Próby badań wielowymiarowych

Narodowe
Andrzej Szpociński, Polskie pytania o tożsamość narodową i europejską
Grzegorz Pyszczek, Kultura narodowa w wybranych koncepcjach socjologów polskich
Sławomir Kapralski, Naród w XXI wieku: między globalizacją a plemiennością
Dariusz Wojakowski, Granice narodu w czasach transnarodowych powiązań
Tomasz Stryjek, Co dalej z teorią narodu? Uwagi do nowszych polskich prac o narodzie i nacjonalizmie
Juliusz Gardawski, Dwa nurty polonizacji rodzin niemieckich w Królestwie Kongresowym
Agnieszka Chmielewska, Ludowe jako narodowe: reprezentacja Drugiej Rzeczypospolitej na wystawach międzynarodowych i związane z nią problemy
Franciszek Czech, Globalni Filipińczycy, czyli o związkach procesów globalizacyjnych i narodotwórczych
Yasuko Shibata, „Japońskie” podejścia do „polskości” muzyki Fryderyka Chopina
Ludwika Włodek, Wystarczy przejść za rzekę
Piotr Binder, Gospodarstwa kolektywne w naukach społecznych ZSRR

Inne
Piotr Tadeusz Kwiatkowski, Dwudziesta piąta rocznica nowej Polski w pamięci zbiorowej
Jarosław Kilias, Zapomniana profesja? Socjologia pracy i socjologowie zakładowi w Polsce
Wojciech Łukowski, Smutek tożsamości, radość przynależności
Hanna Palska, Snobizm „po polsku”. Kilka uwag o przemianach chłopskiej tożsamości w XX i XXI wielu
Wiesław Gumuła, Jednostka w megaprzestrzeni finansowej
Wojciech Józef Burszta, „Big pharma” i humanistyka
Jan Kubik, Podejścia kulturowe do transformacji społeczno-politycznych
Krzysztof Jasiecki, Kontrowersje wokół roli inwestycji zagranicznych w Polsce
Wojciech Zajączkowski, Lojalności ostateczne. Antropologiczne podstawy teorii stosunków międzynarodowych
Le Th anh Hả i, Moja pielgrzymka do korzeni polskiej socjologii
Elżbieta Hałas, Kryzys czy płynność kultury? O teorii cywilizacji Floriana Znanieckiego

Noty o Autorach
Bibliografi a wybranych prac Joanny Kurczewskiej
Prace doktorskie napisane pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Kurczewskiej