Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

Seria: Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei. Red. Paweł Grad: TOŻSAMOŚĆ, TRADYCJA, OBECNOŚĆ. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014. ISBN 978-83-7683-093-3

Spis Treści

Przedmowa (Paweł Grad)
Jerzy Szacki, Marksizm po bardzo wielu latach
Andrzej Leder, Droga powrotu. Warszawska szkoła historyków idei z perspektywy umiarkowanie poststrukturalistycznej
Paweł Grad,Tradycja – doktryna – nauka. O problemie szkół naukowych na marginesie Tradycji Jerzego Szackiego
Piotr  Graczyk, Materialistyczna historia idei. Warszawa – Frankfurt – Paryż
Jakub Czernik, O (nie)obecności historii idei w literaturoznawstwie
Juliusz Iwanicki, Postsekularność filozofi i religii Leszka Kołakowskiego
Andrzej Walicki, Intelektualna tradycja przedrewolucyjnej Rosji. Próba re-ewaluacji
Janusz Dobieszewski, Kilka słów komentarza do „małej syntezy” myśli rosyjskiej Andrzeja Walickiego
Michał Sokulski, Mesjanizm w badaniach Andrzeja Walickiego
Marta Turkot, Dwuznaczność utopii. Bronisława Baczki życie i twórczość w świetle społecznego marzenia
Ewa Wojciechowska, Śmiech i kruchość. Bronisław Baczko jako krytyk oświecenia
Debata. Na początku? W pół drogi? U kresu? Polska humanistyka pół wieku po WSHI

Noty o Autorach