Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

MARTA KARKOWSKA: PAMIĘĆ KULTUROWA MIESZKAŃCÓW OLSZTYNA LAT 1945-2006 W PERSPEKTYWIE KONCEPCJI ALEIDY I JANA ASSMANNÓW. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014. ISBN 978-83-7683-086-5


ROZDZIAŁ I. Podstawy teoretyczne

1.1. Tematyka pamięci zbiorowej jako przedmiot rozważań nauk humanistycznych
1.2. Kategoria pamięci zbiorowej w polskim dyskursie humanistycznym od lat sześćdziesiątych do końca lat osiemdziesiątych
1.3. Kategoria pamięci zbiorowej w polskim dyskursie humanistycznym po 1989 roku
1.4. Pamięć zbiorowa w niemieckim dyskursie publicznym i naukowym
1.5. Sylwetki Jana i Aleidy Assmannów
1.6. Koncepcja pamięci kulturowej Assmannów na tle dwudziestowiecznych europejskich i amerykańskich badań nad pamięcią zbiorową
1.7. Jan i Aleida Assmannowie w polskim dyskursie humanistycznym
1.8. Pamięć i historia
1.9. Pamięć indywidualna a pamięć zbiorowa
1.10. Inspiracje dla koncepcji pamięci kulturowej
1.11. Pamięć kulturowa i pamięć komunikacyjna
1.12. Koncepcje pamięci funkcjonalnej i pamięci magazynującej
1.13. Figury pamięci
1.14. Specyfika teorii Aleidy i Jana Assmannów
1.15. Ograniczenia i modyfikacje teorii Assmannów

ROZDZIAŁ II. Tło historyczne i podstawy metodologiczne

2.1. Wprowadzenie
2.2. Dobór przykładów
2.3. Rok 1989
2.4. Dlaczego Olsztyn? Dlaczego Warmia?
2.5. Uwarunkowania historyczne
2.6. Historiografi a Olsztyna i historiografi a Warmii
2.7. Historiografi a i ideologia
2.8. Instytut Mazurski i PTH jako instytucje pamięci kulturowej
2.9. Dobór źródeł i ich charakterystyka

Rozdział III. Olsztyn. Obchody jubileuszu 600-lecia i 650-lecia wydania aktu lokacyjnego miasta w 1953 i 2003 roku

3.1. Wprowadzenie
3.2. Rok 1953 i 2003 – obchody jubileuszowe
3.3. Pamięć fundacyjna miasta
3.4. Konstruowanie wizji przeszłości miasta na tle przeszłości regionu i państwa
3.5. Postaci
3.6. Zmiany w krajobrazie i symbolice miasta
3.7. Podsumowanie

ROZDZIAŁ IV. Obchody jubileuszu inkorporacji Warmii do Polski z 1454 roku oraz II pokoju toruńskiego z 1466 roku w latach 1954 i 2004 oraz w latach 1966 i 2006

4.1. Wprowadzenie
4.2. Obchody rocznicy inkorporacji Warmii do Polski w 1954 i 2004 roku oraz rocznicy II pokoju toruńskiego w 1966 i 2006 roku
4.3. Znaczenie Zjazdu Walnego PTH i sesji naukowej w perspektywie pamięci kulturowej mieszkańców Olsztyna
4.4. Znaczenie obchodów rocznicowych inkorporacji Warmii do Polski dla pamięci kulturowej państwa i regionu
4.5. Cele uczczenia rocznicy – tożsamość i pamięć kulturowa
4.6. Tematyka i program zjazdu a przemiany pamięci kulturowej
4.7. Mit miejsca – Warmia
4.8. Figura pamięci – rok 1454 i 1466
4.9. Postaci
4.9.2. Mikołaj Kopernik
4.10. Wystawa „Mazury i Warmia w starych mapach i planach”
4.11. Gesty symboliczne jako przejaw pamięci kulturowej
4.12. Podsumowanie

Zakończenie

5.1. Obchody rocznicowe w Olsztynie w latach 1945–2006. Podsumowanie
5.2. Najważniejsze wnioski z analiz materiału empirycznego
5.3. Pożytki badawcze z koncepcji Assmannów w badaniach prowadzonych na gruncie socjologii polskiej

Literatura
Summary