Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KSIĄŻKI 2008

Urszula Jarecka: Propaganda wizualna słusznej wojny. Media wizualne XX wieku wobec konfliktów zbrojnych. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008 (40 zł)

[ Ws t ę p ]

[ Wo j n a  j a k o  t e k s t  k u l t u r y ]
Cz ł owi e k – „ i s t o t a  wa l c z ą c a ”
Ob r a z y  wo j n y  w  k u l t u r z e  „W o j n a  n i e  k o ń c z y  s i ę  

n i g d y…” d y s k u r s  wo j e n n y  j a k o  s t a ł y  e  l e m e n t  
p r z e k a z ó w  k u l t u r owy c h

[ Wo j n a  i  p r o p a g a n d a ]
R z e c z ywi s t o ś ć  z a p o ś r e d n i c z o n a
Ud y s k u r s owi o n a  i d e o l o g i a  p r z emo c y  z b r o j n e j
P r o p a g a n d a  w s t ę p n a  i  p r o p a g a n d a  a k t yw n a
K s z t a ł t owa n i e  p o s t a w  w o b e c w o j e n

[ Na r z ę d z i a wo j e n n e j p r o p a g a n d y wi z u a l n e j ]
A n a l i z a  p r z y p a d k u . P l a k a t  n a  t l e  i n n y c h  f o r m  r o d z ą c e j  s i ę  
p r o p a g a n d y w i z u a l n e j  w  c z a s i e I wo j n y  ś w i a t owe j ( n a  p r z y k ł a d z i e USA)
P r o p a g a n d owe ( n i e ) wy k o r z y s t a n i e  f o t o g r a f i i
Ce n z u r a
Do k ume n t a c j a  f i l m o w a  w  c z a s i e  p r o p a g a n d y  a k t y w n e j
P r o p a g a n d o w e wy k o r z y s t a n i e  f i l m u  i  t e l e wi z j i
K o n s t r u o w a n i e  t e l e w i z y j n y c h  n a r r a c j i  w o j e n n y c h

[ P r a w d a  j a k o  o r ę ż  p r o p a g a n d y ]
P r o p a g a n d a  c z a s u  w o j n y
P r a w d a – c e n z u r a – p r o p a g a n d a

[ Dl a c z e g o  w a l c z y m y ? P r o p a g a n d a „ s ł u s z n e j ” wo j n y ]
A u t o p r e z e n t a c j a . K s z t a ł t o w a n i e  p o s t a w w o b e c  w o j n y .
P r o p a g a n d a  a k t y w n a
W j e d n o ś c i  s i ł a. A k t y w n a  p r o p a g a n d a  c z a s u wo j n y

[ Ob r a z w r o g a ]
Ok r u c i e ń s t w o
D e m o n i z a c j a
De h u m a n i z a c j a
De p r e c j o n owa n i e
Zmi a n a  p r o p a g a n d o w e g o  f r o n t u
A n a l i z a p r z y p a d k u . K o m p l e k s o w o ś ć  o d d z i a ł y w a n i a – p r z y k ł a d
T r z e c i e j R z e s z y

[ Z a k o ń c z e n i e ]
K o n s u m e n c i  o k r u c i e ń s t w a

[ B i b l i o g r a f i a ]
[ An e k s ]
[ I n d e k s  o s ó b ]