Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KSIĄŻKI 2008

INTELIGENCJA W POLSCE.
Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia?
Praca zbiorowa pod red. Henryk Domańskiego.
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008 (40 zł).

Spis treści

Henryk Domański. Wstęp
Maciej Chojnowski i Hanna Palska. O wielopostaciowość pojęcia „inteligencja”

I. Inteligencja w Polsce na tle jej dziejów
Magdalena Micińska. Dzieje inteligencji polskiej do odzyskania niepodległości w 1918
Janusz Żarnowski. Inteligencja w Polsce niepodległej, w epoce komunizmu i na progu transformacji
Jerzy Snopek. Czyściec czy piekło? Miejsce polskiej inteligencji po 1989 roku na tle jej dziejów

II. Inteligencja w PRL
Hanna Palska. Walka o kadry i pierwsze rzesze „wykształciuchów”. Nowa inteligencja w stalinizmie
Hanna Palska. Inteligencja twórcza w latach 1948–1956
Anna Landau-Czajka. Wartości i aspiracje inteligencji czasów stabilizacji. Czasy Gomułki i Gierka

III. Debaty o inteligencji
Rafał Habielski. Służba i wartości. Konteksty oraz okoliczności debat o inteligencji polskiej (XIX–XXI wiek)
Magdalena Gawin. Abdykacje i restauracje. Debaty o zmierzchu inteligencji polskiej w latach międzywojennych i współcześnie

IV. Pozycja stratyfikacyjna, etos inteligencki i orientacje życiowe
Henryk Domański i Bogdan W. Mach. Inteligencja w strukturze społecznej: dziedziczenie pozycji, wyższe wykształcenie i kariera zawodowa (1982–2006)
Henryk Domański. Dystanse inteligencji w stosunku do innych kategorii społecznych ze względu na położenie materialne, pozycje rynkowa, prestiż, samoocenę pozycji i stosunek do polityki
Hanna Palska. Miedzy etosem inteligenckim a etosem klasy średniej?
Styl życia i system wartości polskiej warstwy wykształconej w okresie transformacji systemowej

V. Interpretacje i konteksty
Grażyna Borkowska. Język debaty publicznej po roku 1989. Debata o języku
Włodzimierz Bolecki. Dyskurs tożsamościowy polskiej inteligencji po roku 1989 a literatura emigracyjna
Marek Zaleski. Miłosz, uczestnik debaty
Krzysztof Mrowcewicz. Inteligencja polska w świetle kanonu lektur szkolnych. Zmierzch klasyki literackiej czy zmierzch inteligencji?
Mikołaj Sokołowski. „Rozrachunki inteligenckie” w prozie roczników siedemdziesiątych

*

Antonina Majkowska-Sztange i Stanisław Mocek. Inteligencja w Polsce. Bibliografia publikacji z lat 1989-2007

*

Literatura cytowana i wykorzystana