Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KSIĄŻKI 2008

RYSZARD SZARFENBERG. Krytyka I Afirmacja Polityki Społecznej. Wydawnictwo IFiS PAN. Warrszawa 2008 (30 zł).

Spis treści

Wprowadzenie

1. Problemy pojęciowe i metodologiczne
1.1. Wstęp
1.2. Polityka społeczna a welfare state, czyli problem państwa w polityce społecznej
1.3. Spór, dyskurs, debata i polityka społeczna
1.4. Model racjonalnej dyskusji
1.5. Argumentacja w analizie polityki publicznej
1.6. Zagadnienie rozstrzygalności oraz konsekwencje praktyczne
1.7. Kontekst, jego zmiany i ich konsekwencje
1.8. Wnioski

2. Polityka społeczna jako nauka
2.1. Wstęp
2.2. Rekonstrukcja stanowisk krytycznych
2.3. Polityka społeczna jako rodzaj polityki publicznej
2.4. Typologia definicji polityki społecznej
2.5. Syntetyczna charakterystyka pojęcia polityki społecznej
2.6. Wskaźniki i mierniki polityki społecznej
2.7. Teoria w nauce o polityce społecznej
2.8. Nauka i polityka społeczna a wartości
2.9. Praktyka nauki o polityce społecznej
2.10. Uwagi końcowe

3. Polityka społeczna a efektywność
3.1. Wstęp
3.2. Rekonstrukcja stanowisk krytycznych
3.3. Prakseologiczny punkt widzenia
3.4. Sprzeczność między równością a efektywnością
3.5. Hipoteza kuli u nogi
3.6. Polityka społeczna a jakość życia

3.7. Klin podatkowy i sztywny rynek pracy
3.8. Sprawiedliwość kontra indywidualny dobrobyt
3.9. Uwagi końcowe

4. Polityka społeczna a wolność
4.1 Wstęp
4.2. Rekonstrukcja stanowisk krytycznych
4.3. Wolność, podatki i własność
4.4. Wolność negatywna i wolność pozytywna
4.5. Ideologiczne i polityczne korzenie polityki społecznej – przed XX wiekiem
4.6. Ideologiczne i polityczne korzenie polityki społecznej – XX wiek
4.7. Wolność polityczna i wolność ekonomiczna
4.8. Wolność i autonomia klientów polityki społecznej
4.9. Uwagi końcowe

5. Polityka społeczna a wspólnota
5.1. Wstęp
5.2. Rekonstrukcja stanowisk krytycznych
5.3. Wspólnota, państwo i wzajemność
5.4. Zastępowanie i wyręczanie
5.5. Hipoteza wypychania
5.6. Czy społeczeństwo obywatelskie jest lepsze?
5.7. Polityka społeczna, patologiczne bodźce i moralność
5.8. Uwagi końcowe

6. Stanowisko afirmacyjne i jakość jego uzasadnienia
6.1. Wstęp
6.2. Rekonstrukcja stanowiska afirmacyjnego
6.3. Argumenty instrumentalistyczne i funkcjonalistyczne
6.4. Teoria zawodności rynku
6.5. Argumenty makroekonomiczne
6.6. Obywatelstwo socjalne i spójność społeczna
6.7. Sprawiedliwość społeczna, równość i humanitaryzm
6.8. Wnioski

Podsumowanie i zakończenie
Konkluzje ogólniejszej natury
Aneks
Definicje polityki społecznej
Definicje welfare state
Literatura
Indeks osób
Spis rysunków, tabel, wykresów i skrótów