Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KSIĄŻKI 2008

PAWEŁ DYBEL, SZYMON WRÓBEL
Granice polityczności. Od polityki emancypacji do polityki życia. Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i Fundacja Aletheia Warszawa 2008 (55 zł).

SPIS TREŚCI

Wstęp


Część pierwsza Szymon Wróbel - granice polityczności

Rozdział 1. PRELIMINARIA METODOLOGICZNE. PROBLEM DEFINIOWANIA SFERY POLITYCZNEJ
1.1. Początek polityki   
1.2. Filozofia polityki
1.3. Granice, które są wszędzie  
1.4. Metodologia
1.5. Wiedza polityczna  
1.6. Problem wolności  

Rozdział 2. ŚWIAT SCHYŁKU: OD POSTPOLITYKI I POSTDEMOKRACJI DO PONOWNEGO WYNALEZIENIA POLITYKI  
2.1. Biopolityka
2.2. Jak-gdyby-polityka (Ąs-if-politics)
2.3. Subpolityka  
2.4. Tradycja w społeczeństwie ponowoczesnym  
2.5. Reanimacja polityki? W stronę geopolityki

Rozdział 3. CZY POLITYKA WŁAŚCIWA W OGÓLE ISTNIEJE?
3.1. Polityka i polityczność: Leo Strauss
3.2. Polityka i polityczność: Karol Marks  
3.3. Polityka i polityczność: John Rawls
3.4. Liberał wśród kanibali: Steven Lukes
3.5. Sprawiedliwość i resentyment: Sigmund Freud
3.6. Sprawiedliwość i śmierć człowieka: Friedrich Nietzsche
3.7.Polityka i polityczność: Chantal Mouffe
3.8. Prototyp polityczności

Rozdział 4. REPREZENTACJA I WŁADZA  
4.1. Ekonomia reprezentacji
4.2. Kryzys reprezentacji
4.3. Pojęcie polityki właściwej raz jeszcze a pojęcie reprezentacji
4.4. Demokracja radykalna
4.5. Populizm i hegemonia

Rozdział 5. NARODZINY I ŚMIERĆ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
5.1. Świat przed powstaniem społeczeństwa obywatelskiego
5.2. Pasterze w ludzkim ZOO
5.3. Kwestia przeżycia  
5.4. Powstanie społeczeństwa obywatelskiego
5.5. Antynomia społeczeństwa obywatelskiego
5.6. Upadek społeczeństwa obywatelskiego
5.7. Motłoch
5.8. Świat po upadku społeczeństwa obywatelskiego

Rozdział 6. REKONSTRUKCJE
6.1. Polityka tożsamości
6.2. Polityka zdrowia
6.3. Polityka pracy   
6.4. Polityka edukacyjna
6.5. Polityka medialna

Rozdział 7. UOGÓLNIONA IDEOLOGIA NAUK SPOŁECZNYCH
7.1. Ograniczenia i deformacje uogólnionej ideologii nauk społecznych
7.2. Tożsamość odroczona, lustrzana i rozproszona
7.3. Przeciw tożsamości   

Rozdział 8. POD ZNAKIEM PRZEMOCY I EMANCYPACJI
8.1. Co to jest przemoc?  
8.2. Co to jest podmiot?
8.3. Co to jest emancypacja?  

Rozdział 9. OD KRYTYKI PRZEMOCY DO KRYTYKI POCHWAŁY PRZEMOCY
9.1. Pojęcie krytyki   
9.2. Pokusa anarchizmu  
9.3. Przemoc mityczna  
9.4. Przemoc boska
9.5. Możliwość przemocy
9.6. Gloryfikacja przemocy

Część druga Paweł Dybel – KATEGORIAPOLITYCZNOŚCI A PODZIAŁ PUBLICZNE-PRYWATNE W (PO)NOWOCZESNYM PAŃSTWIE DEMOKRACJI PARLAMENTARNEJ

Rozdział 1. „ANTYMETAFIZYCZNE" KRYTYKI TRADYCJI MYŚLI LIBERALNEJ
1.1. Genealogia podziału publiczne-prywatne w tradycji myśli liberalnej i dzisiejsze dyskusje wokół niego
1.2. Współczesne orientacje krytyczne wobec rozróżnienia publiczne-prywatne
A. Zniesienie rozróżnienia prywatne-publiczne w tradycji strukturalistycznej i poststrukturalistycznej
B. Krytyki postmodernistyczne
C. Myśl lewicowa i postmarksizm
a. Koncepcja hegemonii i demokracji radykalnej Mouffe i Laciaua  
b. Program „rewolucji u bram" Źiźka
c. Krytyka kapitalistycznego Imperium i projekt komunistycznej „rzeszy" przyszłości Negriego i Hardta
D. Feminizm: podział publiczne-prywatne jako przejaw patriarchalizmu kulturowego  
a. Różne stanowiska w ramach nurtu
b. Dyskusja Butler z Heglem wokół postaci Antygeny
c. Benhabib i Habermas. Dyskursywno-krytyczne podejście do kwestii podziału publiczne-prywatne  

Rozdział 2. „METAFIZYCZNE" KRYTYKI TRADYCJI LIBERALNEJ
2.1. W imię nowego modelu państwa demokracji liberalnej. Komunitarianie, postliberałowie, posttradycjonaliści   2.2. Komunitariańska krytyka teorii liberalnych  
2.3. Polityczny historyzm Oakeshotta  
2.4. Postliberalizm Graya  
2.5. Podsumowanie  
2.6. Postmarksistowska alternatywa liberalizmu Rawlsa w wydaniu Laciaua i Mouffe
2.7. Beck i społeczeństwo ryzyka
2.8. Giddensa  „polityka życia"  

Rozdział 3. PROJEKT AUTONOMICZNEJ SFERY PUBLICZNEJ AUTORSTWA HABERMASA
3.1. Teoria praktycznych dyskursów i społeczny „świat życia" w ujęciu Habermasa  
3.2. Słabe punkty teorii działania komunikacyjnego Habermasa
3.3. W stronę dalszej demokratyzacji demokratycznego państwa
3.4. Uwagi końcowe

Postscriptum
Aneks: KONTROLOWANA SCHIZOFRENIA