Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KSIĄŻKI 2008

Oblicza Lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego. Praca zbiorowa pod red. Joanny Kurczewskiej. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008 (40 zł).

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie (Joanna Kurczewska)

CZĘŚĆ I. NOWE I DAWNE KONTEKSTY I PROJEKTY
* Jan Kubik
Państwo a społeczeństwo obywatelskie w czasach globalizacji i transnacjonalizacji
* Joanna Kurczewska
Europeizacja społeczności lokalnych jako problem badawczy
* Grzegorz Pyszczek
Problem lokalności w dorobku teoretycznym Stanisława Ossowskiego

CZĘŚĆ II. WIELKIE DIAGNOZY LOKALNOŚCI
* Bohdan Jałowiecki
Polska lokalna od restrukturyzacji do modernizacji
* Andrzej Sadowski
Zbiorowości lokalne w warunkach zrównoważonego rozwoju
* Izabella Bukraba-Rylska
Polskie migrowanie, czyli lokalne gry o autentyczność i o adaptację na peryferiach Europy
* Andrzej Sakson
Konstruowanie lokalności w społecznościach postmigracyjnych
* Adrian Lis
Lokalność i pogranicze. Refleksje na XXI wiek

CZĘŚĆ III. SPOŁECZNOŚCI LOKALNE W DZIAŁANIU – MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA (INTERPRETACJE NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYPADKÓW EMPIRYCZNYCH)
* Cezary Obracht-Prondzyński
Konserwowanie czy kreowanie? Ruch regionalny na Pomorzu
* Jerzy Bartkowski
Europeizacja jako modernizacja. Samorządy polskie a idea integracji europejskiej
* Jacek Kurczewski
Antypolityka jako polityka bez partii
* Dariusz Wojakowski
Projektowanie lokalności – na przykładzie Pilzna i Zagórza na Podkarpaciu
* Agata Nijander-Dudzińska
Władza lokalna i społeczeństwo lokalne w perspektywie analizy pola społecznego
* Sławomir Mandes, Maria Rogaczewska
Parafia rzymskokatolicka w środowisku lokalnym
* Barbara Lewenstein, Maria Theiss
Dylematy obywatelskiej aktywizacji społeczności lokalnych w Polsce ... 295
* Tadeusz Popławski
Kapitał społeczno-kulturowy wsi podlaskiej

CZĘŚĆ IV. MIGRANCI W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH – NOWE SYTUACJE I NOWE PROBLEMY
* Dariusz Niedźwiedzki
Tożsamość lokalna i migracja. Przypadek Polaków w Leuven
* Mikołaj Pawlak
Ośrodki dla uchodźców jako nowe wyzwanie dla społeczności lokalnych
* Hanna Bojar
Rodzina imigrancka w Polsce z perspektywy community studies

CZĘŚĆ V. W STRONĘ WIRTUALNEJ LOKALNOŚCI
* Kazimierz Krzysztofek

Wirtualna reterytorializacja: czy istnieje lokalność w cyberprzestrzeni?
* Artur Kościański
Idiolokalności Internetu. O możliwościach i ograniczeniach nowych form życia społeczności lokalnej
* Zbigniew Greń
Śląska lokalność w Internecie
* Marek S. Szczepański, Weronika Ślęzak-Tazbir
Pożegnanie terytorium, powitanie sieci? Metamorfozy społeczności lokalnych
Informacje o autorach
Zawartość tomu Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność
Zawartość tomu Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu
Zawartość tomu Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego

TABLE OF CONTENTS
Preface (Joanna Kurczewska)
PART I. OLD AND NEW CONTEXTS AND PROJECTS
* Jan Kubik
State vs. Civil Society in the Times of Globalization and Transnationalization
* Joanna Kurczewska
Europeanization of the Local Communities as a Research Problem
* Grzegorz Pyszczek
The Question of Locality in the Theoretical Works of Stanisław Ossowski

PART II. GREAT DIAGNOSES OF LOCALITY
* Bohdan Jałowiecki
Local – from Restructuring to Modernization
* Andrzej Sadowski
Local Communities under Conditions of Sustainable Development
* Izabella Bukraba-Rylska
Polish Migrations or Local Games about Authenticity and Adaptation on the Peripheries of Europe
* Andrzej Sakson
Construction of Locality in Postmigrational Communities
* Adrian Lis
Locality and Borderland. Re. ections for the 21st Century

PART III. LOCAL COMMUNITIES IN ACTION – POSSIBILITIES AND LIMITATIONS (INTERPRETATIONS BASED ON SELECTED CASE STUDIES)
* Cezary Obracht-Prondzyński
Preservation or Creation? The Regional Movement in Pomerania
* Jerzy Bartkowski
Europeanization as Modernization. Polish Local Government vs. the Idea of European Integration
* Jacek Kurczewski
Anti-politics as Politics without Political Parties
* Dariusz Wojakowski
Designing Localities – The Examples of Pilzn and Zagórze in Sub-Carpathia
* Agata Nijander-Dudzińska
Local Authority and Local Community in the Perspective of the Social Field
* Sławomir Mandes, Maria Rogaczewska
The Roman Catholic Parish in the Local Environment
* Barbara Lewenstein, Maria Theiss
Dilemmas of Civic Mobilization of Local Communities in Poland
* Tadeusz Popławski
Socio-Cultural Capital of Rural Areas in Podlasie Region

PART IV. MIGRANTS IN LOCAL COMMUNITIES – NEW SITUATIONS, NEW PROBLEMS
* Dariusz Niedźwiedzki
Local Identity and Migration – The Case of Poles in Leuven
* Mikołaj Pawlak
Refugee Centers as a Challenge for Local Communities
* Hanna Bojar
The Immigrant Family in from the Perspective of Community Studies

PART V. TOWARDS VIRTUAL LOCALITY
* Kazimierz Krzysztofek
Virtual Reterritorialization: Does Locality Exist in Cyberspace?
* Artur Kościański
Idiolocality of the Internet. Possibilities and Limitations of New Forms of Life of the Local Community
* Zdzisław Greń
Silesian Locality in the Internet
* Marek S. Szczepański, Weronika Ślęzak-Tazbir
Goodbye Territory, Welcome Net? Metamorphoses of Local Communities

About authors
Contents of Volume I: Faces of Locality I. Tradition and Contemporary Times
Contents of Volume II: Faces of Locality II. Diversity of Places and Time
Contents of Volume III: Faces of Locality III. Towards New Forms of Local Life