Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KSIĄŻKI 2008

Społeczeństwo obywatelskie. Między ideą a praktyką. Praca zbiorowa pod red. Artura Kościańskiego i Wojciecha Misztala. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008 (40 zł).


Spis treści

Piotr Gliński
Przedmowa: o miejscu problematyki społeczeństwa obywatelskiego w socjologii polskiej

Artur Kościański i Wojciech Misztal  
Wprowadzenie. Aktywność obywatelska: ile idei, ile praktyki?

Część pierwsza
Społeczeństwo obywatelskie w idei i refleksji teoretycznej

Paweł Załęski
Społeczeństwo cywilne i społeczeństwo polityczne: Heglowskie kategorie w recepcji Tocqueville’a i Marksa

Marta Warat
Obywatelstwo wielokulturowe – projekt teoretyczny czy europejska codzienność?

Część druga
Społeczeństwo obywatelskie i jego kontekst w świetle analiz socjologicznych

Kazimiera Wódz i Andrzej Niesporek
Negocjowana demokracja, czyli europejskie governance po polsku

Barbara Lewenstein i Maria Theiss
Kapitał społeczny, lokalne społeczeństwo obywatelskie, aktywizacja; zachodnie koncepcje, polskie doświadczenia

Piotr Weryński
Polskie wzory uczestnictwa w sferze publicznej. Próba typologizacji postaw

Wioletta Szymczak
Zaufanie społeczne i kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Olga Napiontek
Społeczeństwo obywateli – o kształceniu obywatelskim w Polsce

Olga Kotowska
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych jako element budowy społeczeństwa obywatelskiego

Część trzecia
Społeczeństwo obywatelskie w praktyce – „trzeci sektor”

Wit Hubert
Wartości materialistyczne i postmaterialistyczne w pracach wolontariackich. Analiza wybranych motywów partycypacji w działaniach trzeciego sektora

Zbigniew Zagała
Miejskie społeczeństwo obywatelskie i jego przemiany

Katarzyna Niziołek
Sztuka i aktywność obywatelska

Alicja Zawistowska i Ireneusz Sadowski
Skąd się biorą aktywni obywatele? Źródła aktywności obywatelskiej młodzieży akademickiej na przykładzie studentów Uniwersytetu w Białymstoku

Jakub Ryszard Stempień
Organizacje strażnicze – biała plama trzeciego sektora w Polsce?

Marek Skovajsa
Meandry tradycji stowarzyszeniowych – casus Czech

Galia Chimiak
Bułgarski sektor pozarządowy: od dotowania do społecznej przedsiębiorczości

Noty o Autorach