Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

KSIĄŻKI 2010

ZBIGNIEW SAWIŃSKI. ZASTOSOWANIA TABLIC W BADANIACH ZJAWISK SPOŁECZNYCH
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010 (30 zł). ISBN 978-83-7683-013-1

Spis treści

Wprowadzenie
Rozdział 1: Przejrzystość znaku wobec znaczenia
1.1 Właściwości obiektów a cechy
1.2 Mechanizm zjawiska a jego zasięg. Badania jakościowe i ilościowe
1.3 Właściwości ilościowe i jakościowe
1.4 Właściwości przestrzenne
1.5 Paradoks Simpsona
1.6 Skale pomiaru
1.7 Opis wyników badań w kategoriach probabilistycznych
1.8 Dane wieloodpowiedziowe
1.9 Zapis cech w komputerowych plikach danych
1.10 Tablice jako narzędzie analizy danych
1.11 Podsumowanie
Rozdział 2: Prezentacja danych za pomocą tabel
2.1 Od pliku danych do tablicy
2.2 Utworzenie tabeli prezentującej badane zjawisko
2.2.1 Zawężenie zbiorowości badanych osób
2.2.2 Łączenie kategorii o niewielkich liczebnościach
2.2.3 Uwzględnienie bądź pominięcie kategorii rezydualnych
2.2.4 Prezentacja danych ważonych
2.2.5 Kwestia umieszczenia cechy w boczku lub w główce tabeli
2.2.6 Ustalenie kolejności kategorii
2.2.7 Wybór wielkości w polach tabeli pod kątem celu prezentacji
2.2.8 Zasady prezentowania wielkości liczbowych w polach tabeli
2.2.9 Relacje między tabelą a tekstem
2.3 Elementy tabeli i ich edycja
2.4 Uwagi końcowe
Rozdział 3: Czy niezależność istnieje?
3.1 Notacja stosowana w opisie tablic
3.2 Modele referencyjne w ujęciu konfirmacyjnym i eksploracyjnym
3.3 Niezależność stochastyczna
3.4 Niezależność jako identyczność profili
3.5 Nadrzędna rola marginesów
3.6 Marginesy jako dyspozycje do zachowań
3.7 Czy marginesy poprawnie odzwierciedlają kształt zjawiska
3.8 Niezależność a losowość
3.9 Niezależność a równość szans
3.10 Statystyczny test niezależności
3.11 Określenie siły związku
3.12 Dyskusja
Rozdział 4: W poszukiwaniu modelu zjawiska
4.1 Czym jest model związku w tablicy
4.2 Narzędzia porównywania liczebności: stosunek i różnica
4.3 Korzyści i ograniczenia różnic
4.4 Użyteczność indeksów
4.5 Wskaźniki Quételeta
4.6 Zasada wzajemności oddziaływań
4.7 Zastosowanie wskaźników Quételeta do analizy wzajemnych oddziaływań
4.8 Przykład budowy modelu: homogamia małżeńska ze względu na wiek
4.9 Ustalenie stopnia dopasowania modelu do danych
4.10 Identyfikacja pól o największej specyfice
4.11 Dyskusja
Rozdział 5: Dystanse między profilami
5.1 Wnioskowanie na podstawie podobieństwa profili
5.2 Wskaźnik różnic między profilami i jego interpretacja
5.3 Przekształcenie różnic między profilami w układ dystansów
5.4 Wartości skalowe jako wynik dopasowania średnich
5.5 Kształt związku a porządek wierszy i kolumn: homogamia małżeńska
ze względu na wiek
5.6 Dopasowane średnie a podobieństwo profili
5.7 Dyskusja
Rozdział 6: Eksploracja istoty zjawiska
6.1 Reguła prostoty
6.2 Wybór miary dystansów między profilami
6.3 Tablica kanoniczna
6.4 Utworzenie tablicy kanonicznej
6.5 Własności modelu kanonicznego
6.5.1 Jednowymiarowość dystansów między profilami
6.5.2 Współrzędne kanoniczne a dopasowane średnie
6.5.3 Korelacja kanoniczna a siła związku
6.5.4 Interpretacja wskaźników Quételeta
6.5.5 Dekompozycja chi-kwadrat
6.6 Rekurencja, czyli wyjaśnienie za pomocą modelu kanonicznego tego,
czego model kanoniczny nie wyjaśnił
6.7 Kanoniczna dekompozycja tablic: pełny wykład metody
6.8 Dyskusja
Rozdział 7: Obrazy zjawisk
7.1 Historia analizy korespondencji
7.2 Czym różni się analiza korespondencji od analizy kanonicznej
7.3 Zasady interpretacji rozwiązania w postaci graficznej
7.4 Bezwładność a graficzna postać rozwiązania
7.5 Wyniki analizy korespondencji nie odzwierciedlają liczebności
7.6 Wybór skal do prezentacji rozwiązania. Pochodzenie społeczne studentów
różnych kierunków studiów w roku akademickim 1928/29
7.7 Granice dwuwymiarowości rozwiązania. Czyli, kto kogo cytuje
7.8 Korzyści w wypadku dużej liczby kategorii. Ilustracja na przykładzie
europejskiego rynku reklamy
7.9 Cecha ilościowa w analizie korespondencji. Jak wykształcenie wiąże się
z inteligencją i dochodami
7.10 Uwzględnienie w tablicy więcej niż dwóch cech
7.11 Tabela czy obraz: podsumowanie

Zakończenie
Aneks A: Dowody wybranych własności
Aneks B: Sposób wykonania obliczeń
Literatura cytowana
Indeks