Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

Książki 2010

BARBARA GĄCIARZ. NIEPEŁNOSPRAWNI STUDENCI W SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ. ŹRÓDŁA SUKCESÓW I PORAŻEK W INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ.
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010 (30 zł). ISBN 978-83-7683-018-6

Spis treści

Barbara Gąciarz Wprowadzenie. Wykształcenie i przygotowanie zawodowe jako sposób na niepełnosprawność

Część I.
Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej

Katarzyna Leszczyńska: Tożsamość i stygmatyzacja w narracjach niepełnosprawnych studentów
Maciej Myśliwiec: Profil społeczno-demograficzny, poziom zadowolenia z życia i obawy niepełnosprawnych studentów
Paweł Rozmus: Niepełnosprawność nie przeszkadza żyć. Analiza sieci kontaktów towarzyskich, spędzania wolnego czasu i korzystania z mediów przez niepełnosprawnych studentów
Tomasz Piróg: Aktywność społeczna studentów niepełnosprawnych i ich relacje ze społecznością akademicką
Anna Kulpa: Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w roli studenta
Monika Struck-Peregończyk: Postawy kadry akademickiej wobec studentów niepełnosprawnych. Studium przypadku Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Albert Izdebski: Niepełnosprawni studenci na Uniwersytecie Warszawskim
Magdalena Tuleta: Studenci niepełnosprawni na uczelni wyższej. Przypadek studentów z uszkodzonym słuchem

Część II.
Edukacja na poziomie wyższym a aktywność zawodowa

Agata Anacik, Agnieszka Otręba: Osoby niepełnosprawne, w tym z wyższym wykształceniem, na rynku pracy – analiza na podstawie badań własnych niepelnosprawni
Helena Ochonczenko: Poczucie samoskuteczności a aspiracje zawodowe studentów z niepełnosprawnością
Paweł Wolski: Udział w procesie edukacji i aktywizacji zawodowej osób z nabytą niepełnosprawnością a radzenie sobie z utratą sprawności
Maria Agnieszka Paszkowicz: Losy zawodowe absolwentów szkół wyższych – niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubuskiego
Marcin Garbat: Aktywizacja społeczna i zawodowa studentów niepełnosprawnych na Uniwersytecie Zielonogórskim