Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

"WYCISKANIE BRUKSELKI. O EUROPEIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH NA POGRANICZACH". Praca zbiorowa pod red. Joanny Kurczewskiej i Hanny Bojar. 
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010 (40 zł). ISBN: 978-83-7388-179-2

Hanna Bojar
Wprowadzenie

POLSKIE URZĘDY I URZĘDNICY A PROCESY EUROPEIZACJI
Jolanta Arcimowicz
Unia Europejska jako wyzwanie dla urzędów i kadr administracji publicznej
Jolanta Arcimowicz, Joanna Śmigielska
Unia Europejska w opiniach urzędników państwowych
Monika Trojanowska-Strzęboszewska
Unia Europejska i europeizacja w opinii urzędników administracji publicznej szczebla regionalnego
Jerzy Bartkowski
Instytucjonalizacja zarządzania projektami unijnymi – próba analizy typologicznej
Agata Nijander-Dudzińska
Realizacja projektów unijnych a style aktywności zawodowej urzędników samorządowych
Jerzy Jestal
„Technokratyczny” i „wspólnotowy”: modele stylów uprawiania polityki lokalnej

LOKALNY WYMIAR KULTURY, EDUKACJI I MEDIÓW W PROCESACH EUROPEIZACJI
Agnieszka Chmielewska
Europeizacja w opiniach lokalnych animatorów kultury
Jerzy Bartkowski
Kulturowe wzory budowania lokalnej współpracy międzynarodowej na pograniczach
Michał Sitek
Europeizacja edukacji i przez edukację
Mateusz Stopa
Orientacje proeuropejskie w lokalnych projektach edukacyjnych (perspektywa nauczycieli)
Mariusz Palak
Problematyka europejska w lokalnych mediach – perspektywa dziennikarzy mediów lokalnych
Piotr Binder
Unia Europejska w odświętnych i codziennych doświadczeniach dziennikarzy lokalnych

EUROPA I UNIA EUROPEJSKA W ZBIOROWYCH DOŚWIADCZENIACH SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH NA POGRANICZACH
Dariusz Wojakowski
Lokalne projekty europejskości na południowym i wschodnim pograniczu Polski
Ewa Michna
Koncepcja granic Europy i europejskość w opiniach przedstawicieli elit lokalnych południowo-wschodniego pogranicza Polski i liderów karpackorusińskich w perspektywie porównawczej (Polska, Słowacja, Ukraina)
Grzegorz Pyszczek
Obrazy społeczne granic Europy w świadomości mieszkańców Śląska Cieszyńskiego
Mikołaj Pawlak
Nowy Targ – poprzez tożsamość podhalańską do Europy i Unii Europejskiej
Justyna Straczuk
Bielsk Podlaski: peryferia Unii w centrum Europy. O różnej skuteczności granic geopolitycznych i symbolicznych
Piotr Dejneka
Postawy wobec Unii Europejskiej i Europy mieszkańców Podlasia, Podhala i Śląska Cieszyńskiego. Próba porównania
Agata Nowotny
Symboliczny wymiar europeizacji w przestrzeni małych miast na pograniczach
Joanna Kurczewska

Zakończenie, czyli stare i nowe argumenty przeciw „wyciskaniu brukselki”
Bibliografia
Informacje o autorach
Summary
Przestrzeń społeczna małych miast na pograniczach w obiektywie fotografa

TABLE OF CONTENTS

Hanna Bojar
Introduction

POLISH OFFICES AND OFFICIALS AND THE EUROPEANIZATION PROCESS
Jolanta Arcimowicz
The European Union – a challenge for public administration offices and staffs
Jolanta Arcimowicz, Joanna Śmigielska
The European Union according to state officials
Monika Trojanowska-Strzęboszewska
The European Union and Europeanization in the opinions of regional public administration officials
Jerzy Bartkowski
Institutionalization of the management of EU projects – a typological analysis
Agata Nijander-Dudzińska
Implementation of EU projects and the styles of functioning of professional self-government officials
Jerzy Jestal
“Technocratic” and “communitarian” models of local political practice

THE LOCAL DIMENSION OF CULTURE, EDUCATION AND THE MEDIA IN EUROPEANIZATION PROCESSES
Agnieszka Chmielewska
Europeanization in the opinions of local cultural animators
Jerzy Bartkowski
Cultural patterns of development of local international cooperation at the borderlands
Michał Sitek
European educational discourse from the local perspective – opportunities and barriers
Mateusz Stopa
Pro-European orientations in local educational projects (teacher’s perspective)
Mariusz Palak
European issues in the local media from the journalist’s perspective
Piotr Binder
The European Union in the experience of local journalists on a day-to-day basis and on special occasions

EUROPE AND THE EUROPEAN UNION IN THE COLLECTIVE EXPERIENCE OF LOCAL BORDERLAND COMMUNITIES
Dariusz Wojakowski
Local Europeanism projects at the southern and eastern Polish borderland
Ewa Michna
The boundaries of Europe and Europeanism in the opinion of Carpathian-Rusyn leaders and representatives of the local elites – a comparative approach (Poland, Slovakia, Ukraine)
Grzegorz Pyszczek
Social images of Europe’s boundaries in the consciousness of the inhabitants of Śląsk Cieszyński
Mikołaj Pawlak
Nowy Targ – to Europe and the European Union via Podhale identity
Justyna Straczuk
Bielsk Podlaski: EU peripheries in the Centre of Europe – on the different efficacies of geopolitical and symbolic boundaries
Piotr Dejneka
The attitudes towards European integration at Śląsk Cieszyński, Podlasie and Podhale. Comparative studies
Agata Nowotny
The symbolic dimension of Europeanization in the urban space of small borderland towns
Joanna Kurczewska
Conclusion: Conclusion or old and new arguments against “milking the Brussels sprout”

Bibliography
About Authors
Summary
The Social Space of Small Boarderland Towns as Seen Trough a Photographer’s Lens