Instytut Filozofii i Socjologii
Belka
 
00 - 330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok. 231, tel. (22) 65-72-897,
Wersja Angielska
 
 

„KULTUROWE ASPEKTY STRUKTURY SPOŁECZNEJ. FUNDAMENTY. KONSTRUKCJE. FASADY.
Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Glińskiego, Ireneusza Sadowskiego i Alicji Zawistowskiej. 
Wydawnictwo IFiS PAN i Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. Warszawa, 2010 (40 zł). ISBN: 978-83-7683-023-0

Spis treści

Wstęp

I. Struktura społeczna współczesnej Polski

Henryk Domański Podstawowe tendencje w stratyfi kacji społecznej: Polska 1982–2008
Piotr Gliński Podział kulturowy: fragmentaryzacja czy rozpad?
Krzysztof Gorlach Razem, ale osobno: przyczynek do koncepcji rozwarstwienia klasowego chłopstwa Małgorzata Kowalska Demokracja jako dekonstrukcja struktur społecznych

II. Struktura społeczna w perspektywie teoretycznej

Bogdan W. Mach, Ireneusz Sadowski Strukturalne źródła napięć społecznych: wnioski z przeszłości
Jan Poleszczuk Konfi guracyjny model procesu strukturacji społecznej
Aleksandra Porankiewicz-Żukowska Emocje a struktura społeczna: zagadnienie roli społecznej – wybrane aspekty teoretyczne
Marcin Marciniszyn Rola kapitału społecznego w kształtowaniu kariery zawodowej

III. Kulturowy wymiar struktury społecznej

Andrzej Sadowski Kultury narodowe, regionalne i lokalne w państwie – układ wertykalny czy horyzontalny Hanna Palska Znaczenie izolacji przestrzennej dla kształtowania i transmisji międzygeneracyjnej kultury ubóstwa
Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka Kultura ubóstwa – kultura przetrwania. Kulturowy wymiar marginalizacji społecznej
Joanna Kamińska Architektura czasu społecznego. Orientacje temporalne a procesy strukturacji w Polsce

IV. Oblicza zróżnicowań i nierówności

Jerzy Bartkowski Wartości społeczne i polityczne, niepewność a struktura
społeczna
Alicja Zawistowska Kariery edukacyjne kobiet i mężczyzn w Polsce
Wojciech Widera Smutek transformacji. Potoczna percepcja struktury społecznej
Michał Chlebicki, Seweryn Grodny, Przemysław Sołecki Wpływ zmiennych strukturalnych na uczestnictwo w kulturze
Radosław Oryszczyszyn Struktura społeczna polskiego Internetu - czynniki stabilności i zmiany
Agata Wesołowska Pasaż zawodowy. O zmianach w strukturze zatrudnienia we współczesnej Polsce

V. Wspólnota i tożsamość jako zagadnienia struktury społeczne

Małgorzata Dmochowska Wspólnoty - fundamenty czy fasady polskiej struktury?
Elżbieta Ciżewska Równość według ruchu społecznego Solidarność
Janina Zabielska Do kogo należy miasto? Strukturalizacja przestrzeni
współczesnego miasta
Agnieszka Masłowiecka Wsparcie społeczne wśród grup mniejszościowych (na przykładzie rodziców dzieci o zaburzonym rozwoju)
Andrzej Klimczuk Ludzie starzy o swoim wizerunku w mediach
Ewa Dąbrowska O społecznych funkcjach hipokryzji